پیشنهاد اتاق فرار های درام

21 مورد

اتاق فرار رخنه

اتاق فرار رخنه

9.7
4 تا 8 نفر
468 رأی
درام, وحشت
150,000120,000 تومان
8 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار فراموشی

اتاق فرار فراموشی

9.5
4 تا 10 نفر
368 رأی
وحشت, جنایی, درام
150,000130,000 تومان
8 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار خوابگاه

اتاق فرار خوابگاه

9.3
5 تا 8 نفر
716 رأی
وحشت, درام
160,000140,000 تومان
8 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار چشم سفيد

اتاق فرار چشم سفيد

9.8
4 تا 9 نفر
419 رأی
وحشت, تئاتر تعاملی, درام
160,000130,000 تومان
8 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار نفرین یک عشق

اتاق فرار نفرین یک عشق

9.6
4 تا 10 نفر
109 رأی
وحشت, تئاتر تعاملی, درام
140,000100,000 تومان
8 از 10
80 دقیقه
اتاق فرار همسایه

اتاق فرار همسایه

8.8
4 تا 10 نفر
13 رأی
وحشت, درام
130,000120,000 تومان
9 از 10
100 دقیقه
اتاق فرار حس

اتاق فرار حس

9.3
4 تا 8 نفر
192 رأی
وحشت, درام
120,000100,000 تومان
8 از 10
70 دقیقه
اتاق فرار گورستان متروکه

اتاق فرار گورستان متروکه

9.9
4 تا 12 نفر
17 رأی
وحشت, دلهره آور, درام
160,000150,000 تومان
7 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار تلقین

اتاق فرار تلقین

9.5
4 تا 10 نفر
1 رأی
وحشت, درام, دلهره آور
120,000110,000 تومان
7 از 10
80 دقیقه
اتاق فرار خودکشی

اتاق فرار خودکشی

9.1
4 تا 8 نفر
59 رأی
وحشت, دلهره آور, درام
130,000120,000 تومان
10 از 10
80 دقیقه
اتاق فرار کهزاد

اتاق فرار کهزاد

10
5 تا 12 نفر
1 رأی
وحشت, تئاتر تعاملی, درام
170,000150,000 تومان
9 از 10
120 دقیقه
اتاق فرار انتقام دیویدوف(مافیا باز)

اتاق فرار انتقام دیویدوف(مافیا باز)

6.9
4 تا 9 نفر
17 رأی
وحشت, درام
90,00070,000 تومان
8 از 10
60 دقیقه
اتاق فرار سقوط

اتاق فرار سقوط

8.8
4 تا 10 نفر
14 رأی
درام, وحشت
110,000100,000 تومان
9 از 10
75 دقیقه
اتاق فرار دوگیان

اتاق فرار دوگیان

9.8
4 تا 10 نفر
509 رأی
وحشت, درام
120,000 تومان
9 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار نخلستان

اتاق فرار نخلستان

8.8
4 تا 8 نفر
38 رأی
وحشت, درام
100,00080,000 تومان
8 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار سنگسار

اتاق فرار سنگسار

0
5 تا 12 نفر
0 رأی
تئاتر تعاملی, درام, وحشت
170,000150,000 تومان
9 از 10
120 دقیقه
اتاق فرار قضاوت

اتاق فرار قضاوت

9.2
4 تا 9 نفر
85 رأی
وحشت, درام
100,00090,000 تومان
8 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار MadLover عاشق دیوانه

اتاق فرار MadLover عاشق دیوانه

9.7
4 تا 8 نفر
41 رأی
درام, دلهره آور
90,00080,000 تومان
8 از 10
60 دقیقه
اتاق فرار فال نحس

اتاق فرار فال نحس

10
4 تا 7 نفر
2 رأی
وحشت, درام
90,000 تومان
10 از 10
60 دقیقه
اتاق فرار خانه امن موساد

اتاق فرار خانه امن موساد

0
3 تا 5 نفر
0 رأی
وحشت, درام, دلهره آور
50,000 تومان
6 از 10
70 دقیقه
اتاق فرار بخت سیاه

اتاق فرار بخت سیاه

0
4 تا 9 نفر
0 رأی
وحشت, درام, تئاتر تعاملی
150,000130,000 تومان
9 از 10
90 دقیقه