اتاق فرار های معمایی

78 مورد

اتاق فرار اغراض
اتاق فرار اغراض
تبلیغات
4 تا 10 نفر
97 رأی
وحشت, معمایی, تئاتر
150,000130,000 تومان
10 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار کاراژان
اتاق فرار کاراژان
4 تا 8 نفر
201 رأی
ماجراجویی, معمایی, وحشت
150,000100,000 تومان
9 از 10
100 دقیقه
اتاق فرار خانه شیطان
اتاق فرار خانه شیطان
5 تا 8 نفر
75 رأی
معمایی, دلهره آور, وحشت
150,000100,000 تومان
9 از 10
80 دقیقه
اتاق فرار تیمارستان آرکام
اتاق فرار تیمارستان آرکام
تبلیغات
4 تا 6 نفر
186 رأی
وحشت, مهیج, معمایی
150,000110,000 تومان
9 از 10
80 دقیقه
اتاق فرار روستای چهل دخترون
اتاق فرار روستای چهل دخترون
4 تا 8 نفر
112 رأی
وحشت, معمایی, دلهره آور
130,000120,000 تومان
9 از 10
75 دقیقه
اتاق فرار فلاروس - معبد مردگان
اتاق فرار فلاروس - معبد مردگان
4 تا 10 نفر
74 رأی
وحشت, دلهره آور, معمایی
150,000125,000 تومان
10 از 10
105 دقیقه
اتاق فرار نجات از تاسیسات
اتاق فرار نجات از تاسیسات
3 تا 6 نفر
48 رأی
معمایی
80,00065,000 تومان
8 از 10
60 دقیقه
اتاق فرار مریض روانی
اتاق فرار مریض روانی
4 تا 8 نفر
12 رأی
معمایی, تئاتر تعاملی, وحشت
130,000 تومان
8 از 10
70 دقیقه
اتاق فرار ماما
اتاق فرار ماما
5 تا 8 نفر
27 رأی
وحشت, معمایی, وهم آلود
150,000130,000 تومان
9 از 10
65 دقیقه
اتاق فرار توقیفگاه
اتاق فرار توقیفگاه
4 تا 8 نفر
1 رأی
تئاتر تعاملی, وحشت, معمایی
110,000100,000 تومان
8 از 10
80 دقیقه
اتاق فرار گردانه مرگ
اتاق فرار گردانه مرگ
4 تا 9 نفر
50 رأی
معمایی, وحشت
110,00070,000 تومان
8 از 10
80 دقیقه
اتاق فرار خناس
اتاق فرار خناس
4 تا 10 نفر
22 رأی
وحشت, معمایی, مهیج
100,000 تومان
9 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار جزیره گنج
اتاق فرار جزیره گنج
3 تا 6 نفر
100 رأی
ماجراجویی, معمایی
80,00065,000 تومان
7 از 10
60 دقیقه
اتاق فرار ویروس
اتاق فرار ویروس
4 تا 8 نفر
76 رأی
وحشت, معمایی, مهیج
100,00070,000 تومان
8 از 10
70 دقیقه
اتاق فرار نویسنده دیوانه
اتاق فرار نویسنده دیوانه
4 تا 9 نفر
80 رأی
جنایی, معمایی, دلهره آور
70,00050,000 تومان
9 از 10
75 دقیقه
اتاق فرار خونه جنی
اتاق فرار خونه جنی
4 تا 6 نفر
153 رأی
وحشت, معمایی
120,00090,000 تومان
8 از 10
70 دقیقه
اتاق فرار فریب
اتاق فرار فریب
4 تا 8 نفر
138 رأی
وحشت, معمایی
75,000 تومان
8 از 10
80 دقیقه
اتاق فرار پاپوش
اتاق فرار پاپوش
4 تا 8 نفر
2 رأی
معمایی, مهیج
50,00015,000 تومان
8 از 10
60 دقیقه
اتاق فرار آموک
اتاق فرار آموک
4 تا 7 نفر
57 رأی
وحشت, معمایی
100,00085,000 تومان
7 از 10
60 دقیقه
اتاق فرار معمای تسلا
اتاق فرار معمای تسلا
4 تا 6 نفر
11 رأی
معمایی, مهیج
50,000 تومان
7 از 10
60 دقیقه
اتاق فرار نفرین آمیتیست
اتاق فرار نفرین آمیتیست
4 تا 6 نفر
12 رأی
وحشت, معمایی
60,000 تومان
8 از 10
75 دقیقه
اتاق فرار از زندان 1
اتاق فرار از زندان 1
6 تا 4 نفر
3 رأی
معمایی
50,000 تومان
6 از 10
60 دقیقه
اتاق فرار سلول انفرادی
اتاق فرار سلول انفرادی
3 تا 6 نفر
56 رأی
معمایی, دلهره آور
50,00035,000 تومان
9 از 10
80 دقیقه
اتاق فرار شیطانی
اتاق فرار شیطانی
4 تا 8 نفر
381 رأی
وحشت, معمایی
80,00070,000 تومان
8 از 10
70 دقیقه