اتاق فرار های شهر کرج

101 مورد

اتاق فرار غریبه
اتاق فرار غریبه
4 تا 10 نفر
1791 رأی
وحشت, تئاتر تعاملی
150,000130,000 تومان
9 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار پری
اتاق فرار پری
4 تا 10 نفر
23 رأی
وحشت, دلهره آور, رازآلود
140,000130,000 تومان
9 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار Money heist (سرقت پول)
اتاق فرار Money heist (سرقت پول)
4 تا 6 نفر
105 رأی
مهیج, جنایی, اکشن
150,000140,000 تومان
8 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار ساواش
اتاق فرار ساواش
4 تا 10 نفر
12 رأی
دلهره آور, مهیج, وحشت
160,000130,000 تومان
8 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار حوض خونی
اتاق فرار حوض خونی
4 تا 12 نفر
150 رأی
وحشت, تاریخی, دلهره آور
160,000140,000 تومان
10 از 10
100 دقیقه
اتاق فرار کولی
اتاق فرار کولی
4 تا 10 نفر
1242 رأی
وحشت, مهیج
150,000130,000 تومان
8 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار جدایی
اتاق فرار جدایی
4 تا 10 نفر
181 رأی
وحشت, تئاتر, مهیج
150,000130,000 تومان
8 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار خونه مومی
اتاق فرار خونه مومی
4 تا 12 نفر
2 رأی
وحشت, دلهره آور, تئاتر
130,000120,000 تومان
9 از 10
100 دقیقه
اتاق فرار مونیخ
اتاق فرار مونیخ
5 تا 12 نفر
25 رأی
مهیج, وحشت, اکشن
150,000 تومان
7 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار بی بازگشت
اتاق فرار بی بازگشت
4 تا 6 نفر
28 رأی
وحشت
140,000130,000 تومان
8 از 10
80 دقیقه
اتاق فرار بلوا
اتاق فرار بلوا
5 تا 12 نفر
0 رأی
وحشت, تئاتر, مهیج
150,000 تومان
8 از 10
100 دقیقه
اتاق فرار شرودا
اتاق فرار شرودا
4 تا 10 نفر
461 رأی
مهیج, ماجراجویی
140,000130,000 تومان
9 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار قتلگاه داس
اتاق فرار قتلگاه داس
4 تا 10 نفر
4 رأی
وحشت, تئاتر تعاملی
120,000110,000 تومان
8 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار سعالی
اتاق فرار سعالی
4 تا 10 نفر
40 رأی
وحشت
120,000100,000 تومان
8 از 10
80 دقیقه
اتاق فرار عجوزه
اتاق فرار عجوزه
4 تا 10 نفر
46 رأی
وحشت
150,000 تومان
8 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار روستای اشوب
اتاق فرار روستای اشوب
4 تا 12 نفر
236 رأی
وحشت, مهیج, تئاتر تعاملی
150,000130,000 تومان
9 از 10
100 دقیقه
اتاق فرار گورستان متروکه
اتاق فرار گورستان متروکه
4 تا 12 نفر
17 رأی
وحشت, دلهره آور, درام
160,000150,000 تومان
7 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار شایعه
اتاق فرار شایعه
4 تا 12 نفر
620 رأی
وحشت
150,000110,000 تومان
9 از 10
70 دقیقه
اتاق فرار همسایه
اتاق فرار همسایه
4 تا 10 نفر
13 رأی
وحشت, درام
130,000120,000 تومان
9 از 10
100 دقیقه
اتاق فرار قصبه
اتاق فرار قصبه
4 تا 12 نفر
5 رأی
وحشت, تاریخی, تئاتر تعاملی
230,000180,000 تومان
8 از 10
160 دقیقه
اتاق فرار سیاه چال
اتاق فرار سیاه چال
4 تا 10 نفر
15 رأی
وحشت, تئاتر تعاملی
120,000100,000 تومان
8 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار رد خون
اتاق فرار رد خون
4 تا 8 نفر
229 رأی
وحشت, مهیج
150,000 تومان
9 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار ذات
اتاق فرار ذات
4 تا 10 نفر
58 رأی
وحشت, مهیج
140,000130,000 تومان
8 از 10
75 دقیقه
اتاق فرار دربار
اتاق فرار دربار
4 تا 12 نفر
57 رأی
تئاتر تعاملی, ماجراجویی, کمدی
170,000130,000 تومان
9 از 10
110 دقیقه