اتاق فرار های شهر کرج

101 مورد

اتاق فرار Money heist (سرقت پول)

اتاق فرار Money heist (سرقت پول)

9.8
4 تا 6 نفر
104 رأی
مهیج, جنایی, اکشن
150,000140,000 تومان
8 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار ساواش

اتاق فرار ساواش

10
4 تا 10 نفر
12 رأی
دلهره آور, مهیج, وحشت
160,000130,000 تومان
8 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار غریبه

اتاق فرار غریبه

9.8
4 تا 10 نفر
1787 رأی
وحشت, تئاتر تعاملی
150,000130,000 تومان
9 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار کولی

اتاق فرار کولی

9.8
4 تا 10 نفر
1242 رأی
وحشت, مهیج
150,000130,000 تومان
8 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار مونیخ

اتاق فرار مونیخ

9.3
5 تا 12 نفر
25 رأی
مهیج, وحشت, اکشن
150,000 تومان
7 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار پری

اتاق فرار پری

9.7
4 تا 10 نفر
23 رأی
وحشت, دلهره آور, رازآلود
140,000130,000 تومان
9 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار جوغن

اتاق فرار جوغن

0
4 تا 10 نفر
0 رأی
وحشت, مهیج, دلهره آور
150,000130,000 تومان
9 از 10
100 دقیقه
اتاق فرار روستای اشوب

اتاق فرار روستای اشوب

9.8
4 تا 12 نفر
236 رأی
وحشت, مهیج, تئاتر تعاملی
150,000130,000 تومان
9 از 10
100 دقیقه
اتاق فرار قتلگاه داس

اتاق فرار قتلگاه داس

10
4 تا 10 نفر
4 رأی
وحشت, تئاتر تعاملی
120,000110,000 تومان
8 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار بانو

اتاق فرار بانو

9.5
5 تا 10 نفر
52 رأی
وحشت
160,000150,000 تومان
8 از 10
105 دقیقه
اتاق فرار جدایی

اتاق فرار جدایی

9.9
4 تا 10 نفر
177 رأی
وحشت, تئاتر, مهیج
150,000130,000 تومان
8 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار شایعه

اتاق فرار شایعه

9.6
4 تا 12 نفر
620 رأی
وحشت
140,000120,000 تومان
9 از 10
70 دقیقه
اتاق فرار شرودا

اتاق فرار شرودا

9.9
4 تا 10 نفر
461 رأی
مهیج, ماجراجویی
140,000130,000 تومان
9 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار همسایه

اتاق فرار همسایه

8.8
4 تا 10 نفر
13 رأی
وحشت, درام
130,000120,000 تومان
9 از 10
100 دقیقه
اتاق فرار عجوزه

اتاق فرار عجوزه

9.9
4 تا 10 نفر
46 رأی
وحشت
150,000 تومان
8 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار حوض خونی

اتاق فرار حوض خونی

9.8
4 تا 12 نفر
149 رأی
وحشت, تاریخی, دلهره آور
160,000140,000 تومان
10 از 10
100 دقیقه
اتاق فرار مردگان متحرک

اتاق فرار مردگان متحرک

9.6
4 تا 12 نفر
47 رأی
وحشت, دلهره آور, تئاتر تعاملی
150,000130,000 تومان
8 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار ترسال

اتاق فرار ترسال

10
4 تا 8 نفر
10 رأی
وحشت
140,000130,000 تومان
8 از 10
75 دقیقه
اتاق فرار ساعت قرارداد

اتاق فرار ساعت قرارداد

0
5 تا 12 نفر
0 رأی
وحشت, دلهره آور, تئاتر تعاملی
150,000 تومان
8 از 10
100 دقیقه
اتاق فرار سیاه چال

اتاق فرار سیاه چال

8.8
4 تا 10 نفر
15 رأی
وحشت, تئاتر تعاملی
120,000100,000 تومان
8 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار ذات

اتاق فرار ذات

9.1
4 تا 10 نفر
58 رأی
وحشت, مهیج
140,000130,000 تومان
8 از 10
75 دقیقه
اتاق فرار دربار

اتاق فرار دربار

9.2
4 تا 12 نفر
57 رأی
تئاتر تعاملی, ماجراجویی, کمدی
170,000130,000 تومان
9 از 10
110 دقیقه
اتاق فرار نفوذ شیطان

اتاق فرار نفوذ شیطان

9.4
4 تا 10 نفر
33 رأی
وحشت, تئاتر, دلهره آور
140,000130,000 تومان
8 از 10
100 دقیقه
اتاق فرار سعالی

اتاق فرار سعالی

9.4
4 تا 10 نفر
40 رأی
وحشت
120,000100,000 تومان
8 از 10
80 دقیقه