جدیدترین اتاق فرار های همه گروه‌ها

662 مورد

اتاق فرار حلقه ارواح
اتاق فرار حلقه ارواح
4 تا 10 نفر
0 رأی
وحشت, دلهره آور, معمایی
150,000 تومان
9 از 10
80 دقیقه
اتاق فرار زال
اتاق فرار زال
4 تا 7 نفر
0 رأی
وحشت, رازآلود, تئاتر تعاملی
150,000130,000 تومان
8 از 10
80 دقیقه
اتاق فرار مانیا
اتاق فرار مانیا
4 تا 6 نفر
0 رأی
وحشت, تئاتر تعاملی, دلهره آور
120,000110,000 تومان
8 از 10
80 دقیقه
اتاق فرار پژواک
اتاق فرار پژواک
4 تا 10 نفر
0 رأی
وحشت, تئاتر تعاملی, وهم آلود
190,000120,000 تومان
9 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار جنگل تاریک
اتاق فرار جنگل تاریک
4 تا 8 نفر
0 رأی
تئاتر تعاملی, وحشت, دلهره آور
170,000 تومان
10 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار ماه رو
اتاق فرار ماه رو
4 تا 8 نفر
0 رأی
وحشت, تئاتر تعاملی
150,000130,000 تومان
6 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار اختیار
اتاق فرار اختیار
4 تا 6 نفر
0 رأی
تخیلی, مهیج, دلهره آور
200,000 تومان
10 از 10
150 دقیقه
اتاق فرار وینچستر
اتاق فرار وینچستر
4 تا 12 نفر
43 رأی
تئاتر تعاملی, وحشت, مهیج
150,000135,000 تومان
9 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار خانه اجاره ای
اتاق فرار خانه اجاره ای
4 تا 10 نفر
18 رأی
وحشت, رازآلود, تئاتر تعاملی
150,000120,000 تومان
7 از 10
80 دقیقه
اتاق فرار آسایشگاه
اتاق فرار آسایشگاه
4 تا 8 نفر
0 رأی
وحشت, دلهره آور, کارآگاهی
85,00075,000 تومان
9 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار ملاقات آخر
اتاق فرار ملاقات آخر
5 تا 12 نفر
0 رأی
وحشت, مهیج, وهم آلود
190,000170,000 تومان
8 از 10
120 دقیقه
اتاق فرار خونسرد
اتاق فرار خونسرد
4 تا 8 نفر
16 رأی
جنایی, دلهره آور, وحشت
160,000130,000 تومان
8 از 10
75 دقیقه
اتاق فرار جاسوس (spy)
اتاق فرار جاسوس (spy)
4 تا 8 نفر
37 رأی
تئاتر تعاملی, مهیج, دلهره آور
160,000140,000 تومان
8 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار نفرین لیورونا
اتاق فرار نفرین لیورونا
4 تا 8 نفر
13 رأی
وحشت, تئاتر تعاملی
150,000120,000 تومان
8 از 10
80 دقیقه
اتاق فرار میراژ
اتاق فرار میراژ
4 تا 12 نفر
0 رأی
دلهره آور, وحشت, مهیج
170,000120,000 تومان
9 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار بیمارستان زامبی ۲(وضعیت قرمز)
اتاق فرار بیمارستان زامبی ۲(وضعیت قرمز)
4 تا 10 نفر
0 رأی
وحشت, دلهره آور, مهیج
150,000120,000 تومان
9 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار حریص
اتاق فرار حریص
4 تا 8 نفر
15 رأی
وحشت, دلهره آور, تئاتر تعاملی
160,000150,000 تومان
9 از 10
100 دقیقه
اتاق فرار شکاف
اتاق فرار شکاف
5 تا 12 نفر
1 رأی
تئاتر تعاملی, دلهره آور, معمایی
120,000110,000 تومان
9 از 10
75 دقیقه
اتاق فرار ضد
اتاق فرار ضد
4 تا 10 نفر
3 رأی
وحشت, درام
150,000120,000 تومان
10 از 10
80 دقیقه
اتاق فرار پنیک (PANIC)
اتاق فرار پنیک (PANIC)
4 تا 10 نفر
2 رأی
وحشت, دلهره آور, مهیج
150,000130,000 تومان
9 از 10
100 دقیقه
اتاق فرار کارخانه متروکه
اتاق فرار کارخانه متروکه
5 تا 12 نفر
8 رأی
وحشت
170,000140,000 تومان
9 از 10
120 دقیقه
اتاق فرار ارتکاب
اتاق فرار ارتکاب
5 تا 12 نفر
23 رأی
تئاتر تعاملی, مهیج, اکشن
180,000150,000 تومان
10 از 10
100 دقیقه
اتاق فرار صاحب
اتاق فرار صاحب
4 تا 6 نفر
0 رأی
وحشت, مهیج, تئاتر تعاملی
130,000110,000 تومان
9 از 10
100 دقیقه
اتاق فرار سم (سُم) (som)
اتاق فرار سم (سُم) (som)
4 تا 8 نفر
40 رأی
وحشت, دلهره آور
170,000120,000 تومان
8 از 10
90 دقیقه