اتاق فرار های ترسناک ، وحشت و دلهره

558 مورد

اتاق فرار شبی که صبح نشد
اتاق فرار شبی که صبح نشد
تبلیغات
4 تا 9 نفر
99 رأی
وحشت, مهیج, تئاتر
160,000110,000 تومان
9 از 10
100 دقیقه
اتاق فرار خاتون
اتاق فرار خاتون
5 تا 8 نفر
432 رأی
وحشت, دلهره آور, تئاتر تعاملی
150,000120,000 تومان
9 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار منفی چهار
اتاق فرار منفی چهار
5 تا 7 نفر
918 رأی
وحشت
190,000150,000 تومان
8 از 10
100 دقیقه
اتاق فرار خدمتکار شیطان
اتاق فرار خدمتکار شیطان
4 تا 8 نفر
158 رأی
مهیج, وحشت, دلهره آور
150,000130,000 تومان
8 از 10
80 دقیقه
اتاق فرار دیدن
اتاق فرار دیدن
4 تا 8 نفر
227 رأی
وحشت, تئاتر تعاملی, رازآلود
180,000140,000 تومان
10 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار ابناء الجن
اتاق فرار ابناء الجن
تبلیغات
4 تا 12 نفر
644 رأی
وحشت, وهم آلود, دلهره آور
160,000130,000 تومان
9 از 10
80 دقیقه
اتاق فرار جبن(ترس)
اتاق فرار جبن(ترس)
4 تا 8 نفر
852 رأی
وحشت, وهم آلود, تئاتر تعاملی
150,000 تومان
9 از 10
70 دقیقه
اتاق فرار کارما
اتاق فرار کارما
تبلیغات
4 تا 10 نفر
357 رأی
وحشت
150,000130,000 تومان
9 از 10
75 دقیقه
اتاق فرار سم (سُم) (som)
اتاق فرار سم (سُم) (som)
4 تا 8 نفر
46 رأی
وحشت, دلهره آور
190,000140,000 تومان
8 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار کاراژان
اتاق فرار کاراژان
4 تا 8 نفر
215 رأی
ماجراجویی, معمایی, وحشت
200,000100,000 تومان
9 از 10
100 دقیقه
اتاق فرار السا
اتاق فرار السا
4 تا 8 نفر
2691 رأی
وحشت
140,000110,000 تومان
8 از 10
75 دقیقه
اتاق فرار پیشکش شیطان
اتاق فرار پیشکش شیطان
4 تا 8 نفر
767 رأی
وحشت, تئاتر تعاملی, دلهره آور
160,000140,000 تومان
9 از 10
85 دقیقه
اتاق فرار اسارت
اتاق فرار اسارت
4 تا 8 نفر
264 رأی
وحشت
180,000140,000 تومان
9 از 10
80 دقیقه
اتاق فرار اغراض
اتاق فرار اغراض
تبلیغات
4 تا 10 نفر
101 رأی
وحشت, معمایی, تئاتر
150,000130,000 تومان
10 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار وینچستر
اتاق فرار وینچستر
4 تا 12 نفر
56 رأی
تئاتر تعاملی, وحشت, مهیج
150,000135,000 تومان
9 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار اورلاو
اتاق فرار اورلاو
4 تا 8 نفر
147 رأی
وحشت, دلهره آور, مهیج
150,000100,000 تومان
9 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار ناگفته
اتاق فرار ناگفته
تبلیغات
4 تا 8 نفر
1131 رأی
وحشت, دلهره آور, جنایی
180,000150,000 تومان
9 از 10
100 دقیقه
اتاق فرار شینیگامی
اتاق فرار شینیگامی
تبلیغات
4 تا 9 نفر
41 رأی
دلهره آور, تئاتر تعاملی, وحشت
200,000130,000 تومان
9 از 10
75 دقیقه
اتاق فرار روستای ناپاک
اتاق فرار روستای ناپاک
5 تا 10 نفر
404 رأی
وحشت
150,000120,000 تومان
9 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار رسوخ
اتاق فرار رسوخ
4 تا 8 نفر
121 رأی
وحشت
160,000130,000 تومان
8 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار خاموشی
اتاق فرار خاموشی
4 تا 12 نفر
353 رأی
وحشت, مهیج
160,000140,000 تومان
8 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار اشطباح (اشتباه)
اتاق فرار اشطباح (اشتباه)
4 تا 10 نفر
842 رأی
وحشت, تئاتر تعاملی, دلهره آور
180,000140,000 تومان
9 از 10
75 دقیقه
اتاق فرار دیوانه باهوش
اتاق فرار دیوانه باهوش
5 تا 8 نفر
459 رأی
وحشت, مهیج, تئاتر تعاملی
180,000130,000 تومان
9 از 10
100 دقیقه
اتاق فرار سر به نیست
اتاق فرار سر به نیست
4 تا 10 نفر
756 رأی
وحشت, تئاتر تعاملی, مهیج
150,000120,000 تومان
9 از 10
100 دقیقه