اتاق فرار های شهر کرمانشاه

12 مورد

اتاق فرار مثبت کاذب
اتاق فرار مثبت کاذب
4 تا 8 نفر
0 رأی
وحشت
100,000 تومان
8 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار پنهان
اتاق فرار پنهان
4 تا 7 نفر
0 رأی
وحشت, دلهره آور, وهم آلود
100,000 تومان
8 از 10
75 دقیقه
اتاق فرار هیمیا
اتاق فرار هیمیا
4 تا 8 نفر
0 رأی
وحشت
135,000115,000 تومان
7 از 10
80 دقیقه
اتاق فرار یتیم خانه آناستازیا
اتاق فرار یتیم خانه آناستازیا
5 تا 10 نفر
2 رأی
وحشت
110,000 تومان
8 از 10
80 دقیقه
اتاق فرار آلزایمر
اتاق فرار آلزایمر
4 تا 8 نفر
0 رأی
وحشت, دلهره آور
100,000 تومان
8 از 10
75 دقیقه
اتاق فرار وهم
اتاق فرار وهم
0 تا 0 نفر
0 رأی
وحشت
100,00090,000 تومان
7 از 10
80 دقیقه
اتاق فرار راز 1920
اتاق فرار راز 1920
4 تا 7 نفر
1 رأی
اکشن, جنایی, دلهره آور
50,000 تومان
7 از 10
75 دقیقه
اتاق فرار مهمانپذیر
اتاق فرار مهمانپذیر
5 تا 7 نفر
0 رأی
وحشت
140,000120,000 تومان
8 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار کینه
اتاق فرار کینه
4 تا 8 نفر
0 رأی
وحشت, معمایی, وهم آلود
130,000100,000 تومان
8 از 10
60 دقیقه
اتاق فرار طلسم نحس
اتاق فرار طلسم نحس
4 تا 8 نفر
0 رأی
وحشت, رازآلود, معمایی
130,000100,000 تومان
8 از 10
60 دقیقه
اتاق فرار افسون
اتاق فرار افسون
4 تا 8 نفر
0 رأی
105,00095,000 تومان
8 از 10
75 دقیقه
اتاق فرار (کرامنشاه)سیاه بخت
اتاق فرار (کرامنشاه)سیاه بخت
4 تا 8 نفر
0 رأی
وحشت
100,000 تومان
8 از 10
60 دقیقه