اتاق فرار های رازآلود

24 مورد

اتاق فرار دیدن
اتاق فرار دیدن
4 تا 8 نفر
227 رأی
وحشت, تئاتر تعاملی, رازآلود
180,000140,000 تومان
10 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار خانواده کالینز
اتاق فرار خانواده کالینز
5 تا 10 نفر
511 رأی
وحشت, رازآلود, وهم آلود
180,000150,000 تومان
9 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار تناقض
اتاق فرار تناقض
4 تا 10 نفر
143 رأی
وحشت, رازآلود, تئاتر تعاملی
160,000130,000 تومان
9 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار خانه اجاره ای
اتاق فرار خانه اجاره ای
4 تا 10 نفر
22 رأی
وحشت, رازآلود, تئاتر تعاملی
150,000120,000 تومان
7 از 10
80 دقیقه
اتاق فرار کاهریز
اتاق فرار کاهریز
4 تا 8 نفر
49 رأی
وحشت, تئاتر تعاملی, رازآلود
160,000150,000 تومان
9 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار اسرار پنهان
اتاق فرار اسرار پنهان
تبلیغات
4 تا 10 نفر
739 رأی
وحشت, مهیج, رازآلود
150,000130,000 تومان
9 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار پری
اتاق فرار پری
4 تا 10 نفر
29 رأی
وحشت, دلهره آور, رازآلود
140,000130,000 تومان
9 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار تارتاروس
اتاق فرار تارتاروس
4 تا 9 نفر
71 رأی
رازآلود, وحشت, تئاتر تعاملی
150,000120,000 تومان
8 از 10
70 دقیقه
اتاق فرار ناخواسته
اتاق فرار ناخواسته
4 تا 10 نفر
9 رأی
وحشت, دلهره آور, رازآلود
140,000120,000 تومان
9 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار نامتعارف
اتاق فرار نامتعارف
4 تا 10 نفر
6 رأی
وحشت, تئاتر تعاملی, رازآلود
160,000140,000 تومان
9 از 10
100 دقیقه
اتاق فرار زال
اتاق فرار زال
4 تا 7 نفر
1 رأی
وحشت, رازآلود, تئاتر تعاملی
150,000130,000 تومان
8 از 10
80 دقیقه
اتاق فرار جن
اتاق فرار جن
4 تا 8 نفر
8 رأی
وحشت, دلهره آور, رازآلود
200,000130,000 تومان
7 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار خونخوار (کشتار با اره)
اتاق فرار خونخوار (کشتار با اره)
4 تا 9 نفر
16 رأی
وحشت, رازآلود, دلهره آور
160,000130,000 تومان
7 از 10
100 دقیقه
اتاق فرار تلافی
اتاق فرار تلافی
5 تا 10 نفر
27 رأی
وحشت, دلهره آور, رازآلود
130,000100,000 تومان
8 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار سی سر
اتاق فرار سی سر
4 تا 8 نفر
10 رأی
وحشت, رازآلود, تئاتر تعاملی
135,000125,000 تومان
9 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار موزه وارانسی
اتاق فرار موزه وارانسی
4 تا 8 نفر
338 رأی
وحشت, رازآلود
150,000120,000 تومان
8 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار طلسم شده
اتاق فرار طلسم شده
4 تا 8 نفر
0 رأی
وحشت, تئاتر تعاملی, رازآلود
130,000120,000 تومان
8 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار جفت
اتاق فرار جفت
4 تا 8 نفر
26 رأی
وحشت, رازآلود, تئاتر تعاملی
150,000130,000 تومان
8 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار گورستان
اتاق فرار گورستان
4 تا 9 نفر
58 رأی
وحشت, رازآلود
140,000110,000 تومان
8 از 10
80 دقیقه
اتاق فرار گورسفید
اتاق فرار گورسفید
4 تا 8 نفر
74 رأی
دلهره آور, تئاتر تعاملی, رازآلود
160,000110,000 تومان
10 از 10
100 دقیقه
اتاق فرار طلسم نحس
اتاق فرار طلسم نحس
4 تا 8 نفر
0 رأی
وحشت, رازآلود, معمایی
130,000100,000 تومان
8 از 10
60 دقیقه
اتاق فرار تلقین
اتاق فرار تلقین
4 تا 6 نفر
192 رأی
تئاتر, وحشت, رازآلود
120,00054,000 تومان
8 از 10
70 دقیقه
اتاق فرار پروژه ایکس: دروازه جهنم
اتاق فرار پروژه ایکس: دروازه جهنم
4 تا 8 نفر
382 رأی
وحشت, رازآلود, وهم آلود
150,000100,000 تومان
9 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار عجين
اتاق فرار عجين
4 تا 9 نفر
0 رأی
وحشت, تئاتر تعاملی, رازآلود
120,000110,000 تومان
8 از 10
70 دقیقه