اتاق فرار های وهم آلود

24 مورد

اتاق فرار ابناء الجن
اتاق فرار ابناء الجن
تبلیغات
4 تا 12 نفر
514 رأی
وحشت, وهم آلود, دلهره آور
150,000120,000 تومان
9 از 10
80 دقیقه
اتاق فرار مورفین
اتاق فرار مورفین
4 تا 8 نفر
655 رأی
وحشت, وهم آلود
160,000130,000 تومان
9 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار وادی السلام
اتاق فرار وادی السلام
4 تا 8 نفر
124 رأی
وحشت, وهم آلود, تئاتر
160,000120,000 تومان
9 از 10
75 دقیقه
اتاق فرار نایب شیطان
اتاق فرار نایب شیطان
4 تا 8 نفر
36 رأی
وحشت, دلهره آور, وهم آلود
150,000120,000 تومان
8 از 10
80 دقیقه
اتاق فرار خانواده کالینز
اتاق فرار خانواده کالینز
5 تا 10 نفر
482 رأی
وحشت, رازآلود, وهم آلود
160,000140,000 تومان
9 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار چشم سوم
اتاق فرار چشم سوم
4 تا 8 نفر
198 رأی
وحشت, وهم آلود, تئاتر تعاملی
180,000120,000 تومان
9 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار جبن(ترس)
اتاق فرار جبن(ترس)
4 تا 8 نفر
739 رأی
وحشت, وهم آلود, تئاتر تعاملی
150,000120,000 تومان
9 از 10
70 دقیقه
اتاق فرار بی استخوان
اتاق فرار بی استخوان
4 تا 6 نفر
6 رأی
وحشت, وهم آلود, دلهره آور
150,000140,000 تومان
9 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار استیکس
اتاق فرار استیکس
4 تا 6 نفر
155 رأی
تئاتر تعاملی, وحشت, وهم آلود
150,000120,000 تومان
9 از 10
80 دقیقه
اتاق فرار مک کامی
اتاق فرار مک کامی
4 تا 10 نفر
410 رأی
وحشت, وهم آلود, دلهره آور
150,000130,000 تومان
7 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار لاعلاج
اتاق فرار لاعلاج
تبلیغات
4 تا 9 نفر
117 رأی
وحشت, وهم آلود, تئاتر
150,000110,000 تومان
9 از 10
80 دقیقه
اتاق فرار Gate (گیت)
اتاق فرار Gate (گیت)
4 تا 8 نفر
9 رأی
وحشت, دلهره آور, وهم آلود
160,000120,000 تومان
8 از 10
75 دقیقه
اتاق فرار پوست شوم
اتاق فرار پوست شوم
4 تا 9 نفر
17 رأی
وحشت, وهم آلود, دلهره آور
110,000100,000 تومان
8 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار پروژه ایکس: دروازه جهنم
اتاق فرار پروژه ایکس: دروازه جهنم
4 تا 8 نفر
382 رأی
وحشت, رازآلود, وهم آلود
150,000100,000 تومان
9 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار فال شیطانی
اتاق فرار فال شیطانی
4 تا 11 نفر
69 رأی
وحشت, جنایی, وهم آلود
150,000130,000 تومان
8 از 10
80 دقیقه
اتاق فرار ماما
اتاق فرار ماما
5 تا 8 نفر
27 رأی
وحشت, معمایی, وهم آلود
150,000130,000 تومان
9 از 10
65 دقیقه
اتاق فرار شب شوم
اتاق فرار شب شوم
4 تا 8 نفر
47 رأی
وهم آلود, مهیج
130,000120,000 تومان
9 از 10
80 دقیقه
اتاق فرار پنهان
اتاق فرار پنهان
4 تا 7 نفر
0 رأی
وحشت, دلهره آور, وهم آلود
100,000 تومان
8 از 10
75 دقیقه
اتاق فرار خانه اشباح
اتاق فرار خانه اشباح
3 تا 4 نفر
4 رأی
وحشت, وهم آلود, معمایی
50,000 تومان
6 از 10
60 دقیقه
اتاق فرار دخمه شیطان
اتاق فرار دخمه شیطان
4 تا 8 نفر
1 رأی
وحشت, دلهره آور, وهم آلود
130,000120,000 تومان
8 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار کینه
اتاق فرار کینه
4 تا 8 نفر
0 رأی
وحشت, معمایی, وهم آلود
130,000100,000 تومان
8 از 10
60 دقیقه
اتاق فرار مقبره آمونز
اتاق فرار مقبره آمونز
4 تا 8 نفر
9 رأی
وهم آلود, دلهره آور, تئاتر تعاملی
110,000100,000 تومان
8 از 10
100 دقیقه
اتاق فرار وهم
اتاق فرار وهم
3 تا 4 نفر
0 رأی
وحشت, وهم آلود, معمایی
45,000 تومان
8 از 10
60 دقیقه
اتاق فرار بیداری
اتاق فرار بیداری
4 تا 10 نفر
292 رأی
وحشت, وهم آلود
120,00090,000 تومان
7 از 10
70 دقیقه