اتاق فرار های همه گروه‌ها

662 مورد

اتاق فرار جبن(ترس)
اتاق فرار جبن(ترس)
4 تا 8 نفر
840 رأی
وحشت, وهم آلود, تئاتر تعاملی
150,000140,000 تومان
9 از 10
70 دقیقه
اتاق فرار منفی چهار
اتاق فرار منفی چهار
5 تا 7 نفر
911 رأی
وحشت
190,000150,000 تومان
8 از 10
100 دقیقه
اتاق فرار دیدن
اتاق فرار دیدن
4 تا 8 نفر
222 رأی
وحشت, تئاتر تعاملی, رازآلود
180,000140,000 تومان
10 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار خدمتکار شیطان
اتاق فرار خدمتکار شیطان
4 تا 8 نفر
143 رأی
مهیج, وحشت, دلهره آور
150,000120,000 تومان
8 از 10
80 دقیقه
اتاق فرار الرجیم
اتاق فرار الرجیم
تبلیغات
4 تا 10 نفر
659 رأی
وحشت, دلهره آور, تئاتر تعاملی
200,000140,000 تومان
9 از 10
100 دقیقه
اتاق فرار ابناء الجن
اتاق فرار ابناء الجن
تبلیغات
4 تا 12 نفر
623 رأی
وحشت, وهم آلود, دلهره آور
160,000130,000 تومان
9 از 10
80 دقیقه
اتاق فرار کارما
اتاق فرار کارما
تبلیغات
4 تا 10 نفر
353 رأی
وحشت
150,000130,000 تومان
9 از 10
75 دقیقه
اتاق فرار بی خوابی
اتاق فرار بی خوابی
4 تا 8 نفر
216 رأی
وحشت
150,00060,000 تومان
8 از 10
80 دقیقه
اتاق فرار خاتون
اتاق فرار خاتون
5 تا 8 نفر
387 رأی
وحشت, دلهره آور, تئاتر تعاملی
150,000120,000 تومان
9 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار سم (سُم) (som)
اتاق فرار سم (سُم) (som)
4 تا 8 نفر
40 رأی
وحشت, دلهره آور
170,000120,000 تومان
8 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار Money heist (سرقت پول)
اتاق فرار Money heist (سرقت پول)
4 تا 6 نفر
147 رأی
مهیج, جنایی, اکشن
150,000 تومان
8 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار اشطباح (اشتباه)
اتاق فرار اشطباح (اشتباه)
4 تا 10 نفر
839 رأی
وحشت, تئاتر تعاملی, دلهره آور
180,000140,000 تومان
9 از 10
75 دقیقه
اتاق فرار روستای ناپاک
اتاق فرار روستای ناپاک
5 تا 10 نفر
401 رأی
وحشت
150,000120,000 تومان
9 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار السا
اتاق فرار السا
4 تا 8 نفر
2684 رأی
وحشت
140,000110,000 تومان
8 از 10
75 دقیقه
اتاق فرار وینچستر
اتاق فرار وینچستر
4 تا 12 نفر
43 رأی
تئاتر تعاملی, وحشت, مهیج
150,000135,000 تومان
9 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار اغراض
اتاق فرار اغراض
تبلیغات
4 تا 10 نفر
97 رأی
وحشت, معمایی, تئاتر
150,000130,000 تومان
10 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار ارتکاب
اتاق فرار ارتکاب
5 تا 12 نفر
23 رأی
تئاتر تعاملی, مهیج, اکشن
180,000150,000 تومان
10 از 10
100 دقیقه
اتاق فرار سر به نیست
اتاق فرار سر به نیست
4 تا 10 نفر
749 رأی
وحشت, تئاتر تعاملی, مهیج
150,000120,000 تومان
9 از 10
100 دقیقه
اتاق فرار جاسوس (spy)
اتاق فرار جاسوس (spy)
4 تا 8 نفر
37 رأی
تئاتر تعاملی, مهیج, دلهره آور
160,000140,000 تومان
8 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار شبی که صبح نشد
اتاق فرار شبی که صبح نشد
تبلیغات
4 تا 9 نفر
91 رأی
وحشت, مهیج, تئاتر
150,000110,000 تومان
9 از 10
100 دقیقه
اتاق فرار پیشکش شیطان
اتاق فرار پیشکش شیطان
4 تا 8 نفر
733 رأی
وحشت, تئاتر تعاملی, دلهره آور
160,000140,000 تومان
9 از 10
85 دقیقه
اتاق فرار ماماچه
اتاق فرار ماماچه
4 تا 8 نفر
376 رأی
وحشت, تئاتر تعاملی
160,000140,000 تومان
8 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار ناگفته
اتاق فرار ناگفته
تبلیغات
4 تا 8 نفر
1116 رأی
وحشت, دلهره آور, جنایی
180,000150,000 تومان
9 از 10
100 دقیقه
اتاق فرار رسوخ
اتاق فرار رسوخ
4 تا 8 نفر
106 رأی
وحشت
160,000130,000 تومان
8 از 10
90 دقیقه