اتاق فرار های همه گروه‌ها

619 مورد

اتاق فرار شبی که صبح نشدتبلیغات

اتاق فرار شبی که صبح نشد

9.9
4 تا 9 نفر
11 رأی
وحشت, مهیج, تئاتر
150,000100,000 تومان
9 از 10
100 دقیقه
اتاق فرار قمارتبلیغات

اتاق فرار قمار

9.9
4 تا 8 نفر
136 رأی
وحشت, دلهره آور
150,000120,000 تومان
9 از 10
100 دقیقه
اتاق فرار السا

اتاق فرار السا

9.4
4 تا 8 نفر
2570 رأی
وحشت
140,000110,000 تومان
8 از 10
75 دقیقه
اتاق فرار رخنه

اتاق فرار رخنه

9.7
4 تا 8 نفر
468 رأی
درام, وحشت
150,000120,000 تومان
8 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار حجلهتبلیغات

اتاق فرار حجله

9.9
5 تا 8 نفر
1178 رأی
وحشت
160,000140,000 تومان
9 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار الرجیمتبلیغات

اتاق فرار الرجیم

9.4
4 تا 10 نفر
558 رأی
وحشت, دلهره آور, تئاتر تعاملی
200,000140,000 تومان
9 از 10
100 دقیقه
اتاق فرار سر به نیستتبلیغات

اتاق فرار سر به نیست

9.8
4 تا 10 نفر
649 رأی
وحشت, تئاتر تعاملی, مهیج
150,000110,000 تومان
9 از 10
100 دقیقه
اتاق فرار مغرم

اتاق فرار مغرم

9.9
4 تا 9 نفر
1159 رأی
وحشت, تئاتر تعاملی, کمدی
160,000130,000 تومان
9 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار منفی چهار

اتاق فرار منفی چهار

9.6
5 تا 7 نفر
847 رأی
وحشت
150,000140,000 تومان
8 از 10
110 دقیقه
اتاق فرار ابناء الجنتبلیغات

اتاق فرار ابناء الجن

9.5
4 تا 12 نفر
510 رأی
وحشت, وهم آلود, دلهره آور
150,000120,000 تومان
9 از 10
80 دقیقه
اتاق فرار خاموشی

اتاق فرار خاموشی

9.7
4 تا 12 نفر
325 رأی
وحشت, مهیج
150,000135,000 تومان
8 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار ساختمان 80

اتاق فرار ساختمان 80

7
4 تا 8 نفر
22 رأی
وحشت, معمایی, دلهره آور
140,000120,000 تومان
9 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار روستای ناپاک

اتاق فرار روستای ناپاک

9.3
5 تا 10 نفر
373 رأی
وحشت
150,000120,000 تومان
9 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار ایلیگال

اتاق فرار ایلیگال

9.8
4 تا 8 نفر
56 رأی
وحشت, دلهره آور, تئاتر تعاملی
150,000100,000 تومان
9 از 10
100 دقیقه
اتاق فرار پیشکش شیطان

اتاق فرار پیشکش شیطان

9.9
4 تا 8 نفر
704 رأی
وحشت, تئاتر تعاملی, دلهره آور
140,000120,000 تومان
9 از 10
85 دقیقه
اتاق فرار فراموشی

اتاق فرار فراموشی

9.5
4 تا 10 نفر
368 رأی
وحشت, جنایی, درام
150,000130,000 تومان
8 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار در اعماق تاریکی

اتاق فرار در اعماق تاریکی

9.5
5 تا 10 نفر
188 رأی
وحشت, مهیج
130,000100,000 تومان
9 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار نایب شیطان

اتاق فرار نایب شیطان

9.7
4 تا 8 نفر
33 رأی
وحشت, دلهره آور, وهم آلود
150,000120,000 تومان
8 از 10
80 دقیقه
اتاق فرار اشطباح (اشتباه)

اتاق فرار اشطباح (اشتباه)

9.8
4 تا 10 نفر
793 رأی
وحشت, تئاتر تعاملی, دلهره آور
160,000130,000 تومان
9 از 10
75 دقیقه
اتاق فرار اغراضتبلیغات

اتاق فرار اغراض

9.7
4 تا 10 نفر
62 رأی
وحشت, معمایی, تئاتر
150,000130,000 تومان
10 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار ماماچه

اتاق فرار ماماچه

9.6
4 تا 8 نفر
360 رأی
وحشت, تئاتر تعاملی
155,000135,000 تومان
8 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار متولد نشده

اتاق فرار متولد نشده

8.9
4 تا 10 نفر
422 رأی
وحشت
120,000100,000 تومان
8 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار مورفین

اتاق فرار مورفین

9.8
4 تا 8 نفر
652 رأی
وحشت, وهم آلود
160,000130,000 تومان
9 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار ديوانه باهوش

اتاق فرار ديوانه باهوش

9.8
4 تا 8 نفر
419 رأی
وحشت, مهیج, تئاتر تعاملی
180,000130,000 تومان
9 از 10
100 دقیقه