اتاق فرار های شهر اصفهان

25 مورد

اتاق فرار مریض روانی
اتاق فرار مریض روانی
4 تا 8 نفر
12 رأی
معمایی, تئاتر تعاملی, وحشت
130,000 تومان
8 از 10
70 دقیقه
اتاق فرار هویت مخفی
اتاق فرار هویت مخفی
4 تا 6 نفر
15 رأی
کارآگاهی, جنایی
70,000 تومان
8 از 10
60 دقیقه
اتاق فرار رانده شده
اتاق فرار رانده شده
4 تا 6 نفر
5 رأی
وحشت, تئاتر تعاملی
130,000 تومان
8 از 10
75 دقیقه
اتاق فرار فوکوشیما
اتاق فرار فوکوشیما
4 تا 6 نفر
14 رأی
وحشت, مهیج
60,000 تومان
8 از 10
75 دقیقه
اتاق فرار هیپنوتیزم
اتاق فرار هیپنوتیزم
4 تا 6 نفر
12 رأی
فانتزی, تخیلی
60,000 تومان
10 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار نفرین آمیتیست
اتاق فرار نفرین آمیتیست
4 تا 6 نفر
12 رأی
وحشت, معمایی
60,000 تومان
8 از 10
75 دقیقه
اتاق فرار جیغ
اتاق فرار جیغ
4 تا 6 نفر
0 رأی
وحشت, مهیج
65,000 تومان
8 از 10
75 دقیقه
اتاق فرار IT
اتاق فرار IT
4 تا 8 نفر
1 رأی
وحشت
110,000 تومان
8 از 10
60 دقیقه
اتاق فرار دفینه
اتاق فرار دفینه
6 تا 8 نفر
0 رأی
وحشت, تئاتر تعاملی, معمایی
100,000 تومان
7 از 10
120 دقیقه
اتاق فرار تسخیر
اتاق فرار تسخیر
4 تا 9 نفر
0 رأی
وحشت
100,000 تومان
7 از 10
75 دقیقه
اتاق فرار نفرین
اتاق فرار نفرین
4 تا 8 نفر
0 رأی
وحشت
100,000 تومان
8 از 10
60 دقیقه
اتاق فرار شاینینگ
اتاق فرار شاینینگ
4 تا 6 نفر
0 رأی
وحشت, مهیج
100,000 تومان
7 از 10
80 دقیقه
اتاق فرار عکاسخانه
اتاق فرار عکاسخانه
4 تا 6 نفر
0 رأی
مهیج
100,000 تومان
7 از 10
60 دقیقه
اتاق فرار سادیسم
اتاق فرار سادیسم
4 تا 6 نفر
1 رأی
وحشت
60,000 تومان
8 از 10
60 دقیقه
اتاق فرار سامارا
اتاق فرار سامارا
4 تا 9 نفر
0 رأی
وحشت
100,000 تومان
7 از 10
75 دقیقه
اتاق فرار ماه شوم
اتاق فرار ماه شوم
4 تا 6 نفر
1 رأی
وحشت
100,000 تومان
7 از 10
80 دقیقه
اتاق فرار 19
اتاق فرار 19
3 تا 7 نفر
0 رأی
35,000 تومان
7 از 10
60 دقیقه
اتاق فرار سافاری مرگ
اتاق فرار سافاری مرگ
4 تا 6 نفر
1 رأی
وحشت, مهیج
60,000 تومان
8 از 10
75 دقیقه
اتاق فرار طلوع مرگ
اتاق فرار طلوع مرگ
4 تا 7 نفر
0 رأی
وحشت
100,000 تومان
7 از 10
80 دقیقه
اتاق فرار لالایی شیطان
اتاق فرار لالایی شیطان
4 تا 6 نفر
0 رأی
وحشت
70,000 تومان
9 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار مسافر روانی
اتاق فرار مسافر روانی
4 تا 6 نفر
1 رأی
تئاتر تعاملی, مهیج
60,000 تومان
8 از 10
60 دقیقه
اتاق فرار منطقه مردگان
اتاق فرار منطقه مردگان
4 تا 8 نفر
2 رأی
اکشن, تخیلی, وحشت
60,000 تومان
7 از 10
60 دقیقه
اتاق فرار سکوت سیاه
اتاق فرار سکوت سیاه
4 تا 6 نفر
0 رأی
مهیج, وحشت
100,000 تومان
7 از 10
60 دقیقه
اتاق فرار الموت
اتاق فرار الموت
4 تا 6 نفر
7 رأی
وحشت, تئاتر تعاملی
100,000 تومان
8 از 10
70 دقیقه