اتاق فرار های درام

24 مورد

اتاق فرار چشم سفيد
اتاق فرار چشم سفيد
4 تا 9 نفر
425 رأی
وحشت, تئاتر تعاملی, درام
160,000130,000 تومان
8 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار خوابگاه
اتاق فرار خوابگاه
5 تا 8 نفر
750 رأی
وحشت, درام
160,000140,000 تومان
8 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار نفرین یک عشق
اتاق فرار نفرین یک عشق
4 تا 10 نفر
118 رأی
وحشت, تئاتر تعاملی, درام
140,000110,000 تومان
8 از 10
80 دقیقه
اتاق فرار فراموشی
اتاق فرار فراموشی
4 تا 10 نفر
386 رأی
وحشت, جنایی, درام
150,000130,000 تومان
8 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار بخت سیاه
اتاق فرار بخت سیاه
4 تا 9 نفر
20 رأی
وحشت, درام, تئاتر تعاملی
180,000140,000 تومان
9 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار کژال
اتاق فرار کژال
5 تا 12 نفر
11 رأی
وحشت, تئاتر تعاملی, درام
180,000150,000 تومان
9 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار رخنه
اتاق فرار رخنه
4 تا 8 نفر
488 رأی
درام, وحشت
150,000120,000 تومان
8 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار ضد
اتاق فرار ضد
4 تا 10 نفر
3 رأی
وحشت, درام
150,000120,000 تومان
10 از 10
80 دقیقه
اتاق فرار گورستان متروکه
اتاق فرار گورستان متروکه
4 تا 12 نفر
17 رأی
وحشت, دلهره آور, درام
160,000150,000 تومان
7 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار قضاوت
اتاق فرار قضاوت
4 تا 9 نفر
85 رأی
وحشت, درام
100,00090,000 تومان
8 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار راوی
اتاق فرار راوی
4 تا 10 نفر
0 رأی
وحشت, تئاتر, درام
190,000130,000 تومان
10 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار تلقین
اتاق فرار تلقین
4 تا 10 نفر
1 رأی
وحشت, درام, دلهره آور
120,000110,000 تومان
7 از 10
80 دقیقه
اتاق فرار خودکشی
اتاق فرار خودکشی
4 تا 8 نفر
59 رأی
وحشت, دلهره آور, درام
130,000120,000 تومان
10 از 10
80 دقیقه
اتاق فرار سقوط
اتاق فرار سقوط
4 تا 10 نفر
14 رأی
درام, وحشت
110,000100,000 تومان
9 از 10
75 دقیقه
اتاق فرار فال نحس
اتاق فرار فال نحس
4 تا 7 نفر
2 رأی
وحشت, درام
90,000 تومان
10 از 10
60 دقیقه
اتاق فرار همسایه
اتاق فرار همسایه
4 تا 10 نفر
13 رأی
وحشت, درام
130,000120,000 تومان
9 از 10
100 دقیقه
اتاق فرار دوگیان
اتاق فرار دوگیان
4 تا 10 نفر
509 رأی
وحشت, درام
120,000 تومان
9 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار MadLover عاشق دیوانه
اتاق فرار MadLover عاشق دیوانه
4 تا 8 نفر
41 رأی
درام, دلهره آور
90,00080,000 تومان
8 از 10
60 دقیقه
اتاق فرار نخلستان
اتاق فرار نخلستان
4 تا 8 نفر
38 رأی
وحشت, درام
100,00080,000 تومان
8 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار حس
اتاق فرار حس
4 تا 8 نفر
192 رأی
وحشت, درام
120,000100,000 تومان
8 از 10
70 دقیقه
اتاق فرار انتقام دیویدوف(مافیا باز)
اتاق فرار انتقام دیویدوف(مافیا باز)
4 تا 9 نفر
17 رأی
وحشت, درام
90,00070,000 تومان
8 از 10
60 دقیقه
اتاق فرار کهزاد
اتاق فرار کهزاد
5 تا 12 نفر
1 رأی
وحشت, تئاتر تعاملی, درام
170,000150,000 تومان
9 از 10
120 دقیقه
اتاق فرار سنگسار
اتاق فرار سنگسار
5 تا 12 نفر
0 رأی
تئاتر تعاملی, درام, وحشت
170,000150,000 تومان
9 از 10
120 دقیقه
اتاق فرار خانه امن موساد
اتاق فرار خانه امن موساد
3 تا 5 نفر
0 رأی
وحشت, درام, دلهره آور
50,000 تومان
6 از 10
70 دقیقه