بردگیم های همه گروه‌ها

12 مورد

بردگیم آژانس جاروهای سحرآمیز (Broom Service)
بردگیم آژانس جاروهای سحرآمیز (Broom Service)
2 تا 5 نفر
0 رأی
دورهمی, استراتژی
368,000 تومان
5 از 10
70 دقیقه
بردگیم ماینکرفت (MINECRAFT)
بردگیم ماینکرفت (MINECRAFT)
2 تا 4 نفر
0 رأی
دورهمی, رقابت
435,000 تومان
2 از 10
40 دقیقه
بردگیم مهاجمان دریای شمال (Raiders of the North Sea)
بردگیم مهاجمان دریای شمال (Raiders of the North Sea)
2 تا 4 نفر
0 رأی
استراتژی
480,000 تومان
5 از 10
70 دقیقه
بردگیم کونکوردیا (Concordia)
بردگیم کونکوردیا (Concordia)
2 تا 5 نفر
0 رأی
استراتژی
590,000 تومان
5 از 10
120 دقیقه
بردگیم کاتان (Catan)
بردگیم کاتان (Catan)
2 تا 4 نفر
0 رأی
خانوادگی, استراتژی
495,000 تومان
5 از 10
60 دقیقه
بردگیم اعماق (ABYSS)
بردگیم اعماق (ABYSS)
2 تا 4 نفر
0 رأی
استراتژی
450,000 تومان
5 از 10
40 دقیقه
بردگیم برخورد کیهانی (Cosmic Encounter)
بردگیم برخورد کیهانی (Cosmic Encounter)
3 تا 6 نفر
0 رأی
استراتژی
488,000 تومان
5 از 10
110 دقیقه
بردگیم شرلوک هلمز (Sherlock Holmes Consulting Detective)
بردگیم شرلوک هلمز (Sherlock Holmes Consulting Detective)
1 تا 8 نفر
0 رأی
معمایی
189,000 تومان
5 از 10
100 دقیقه
بردگیم بازرگان (Istanbul)
بردگیم بازرگان (Istanbul)
2 تا 5 نفر
0 رأی
خانوادگی, استراتژی
415,000 تومان
5 از 10
50 دقیقه
بردگیم مونوپولی (Monopoly)
بردگیم مونوپولی (Monopoly)
2 تا 8 نفر
0 رأی
دورهمی, داد و ستد
380,000 تومان
7 از 10
180 دقیقه
بردگیم شارلاتان های کوئدلینبرگ (The Quacks of Quedlinburg)
بردگیم شارلاتان های کوئدلینبرگ (The Quacks of Quedlinburg)
2 تا 4 نفر
0 رأی
خانوادگی, دورهمی
485,000 تومان
5 از 10
45 دقیقه
بردگیم خروج (Exit)
بردگیم خروج (Exit)
1 تا 6 نفر
0 رأی
دورهمی, معمایی
220,000 تومان
10 از 10
110 دقیقه