اتاق فرار های اکشن

23 مورد

اتاق فرار Money heist (سرقت پول)

اتاق فرار Money heist (سرقت پول)

9.8
4 تا 6 نفر
104 رأی
مهیج, جنایی, اکشن
150,000140,000 تومان
8 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار مونیخ

اتاق فرار مونیخ

9.3
5 تا 12 نفر
25 رأی
مهیج, وحشت, اکشن
150,000 تومان
7 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار سوبیبور (SOBIBOR)

اتاق فرار سوبیبور (SOBIBOR)

10
4 تا 8 نفر
1 رأی
اکشن, وحشت, تئاتر تعاملی
180,000150,000 تومان
8 از 10
100 دقیقه
اتاق فرار شکنجه گاه زامبی

اتاق فرار شکنجه گاه زامبی

9.7
4 تا 10 نفر
121 رأی
اکشن, وحشت, مهیج
180,000 تومان
9 از 10
100 دقیقه
اتاق فرار شیاطین تاریکی

اتاق فرار شیاطین تاریکی

9.1
4 تا 8 نفر
157 رأی
وحشت, اکشن, مهیج
140,000120,000 تومان
8 از 10
75 دقیقه
اتاق فرار کابالا

اتاق فرار کابالا

9.6
4 تا 8 نفر
124 رأی
وحشت, اکشن, تئاتر تعاملی
140,000120,000 تومان
9 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار فرار از آلکاتراز (اهواز)

اتاق فرار فرار از آلکاتراز (اهواز)

10
4 تا 6 نفر
2 رأی
اکشن, وحشت, مهیج
35,000 تومان
7 از 10
65 دقیقه
اتاق فرار تنگه ابوقريب

اتاق فرار تنگه ابوقريب

9.2
4 تا 12 نفر
29 رأی
دلهره آور, اکشن, جنگی
550,000450,000 تومان
9 از 10
75 دقیقه
اتاق فرار تونل

اتاق فرار تونل

10
4 تا 10 نفر
5 رأی
اکشن, تئاتر تعاملی
130,000120,000 تومان
9 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار راز 1920

اتاق فرار راز 1920

10
4 تا 7 نفر
1 رأی
اکشن, جنایی, دلهره آور
50,000 تومان
7 از 10
75 دقیقه
اتاق فرار گنجینه سرزمین گمشده

اتاق فرار گنجینه سرزمین گمشده

10
4 تا 6 نفر
1 رأی
اکشن, تاریخی, مهیج
85,000 تومان
8 از 10
60 دقیقه
اتاق فرار منطقه مردگان

اتاق فرار منطقه مردگان

6
4 تا 8 نفر
2 رأی
اکشن, تخیلی, وحشت
60,000 تومان
7 از 10
60 دقیقه
اتاق فرار ساواک

اتاق فرار ساواک

2
4 تا 7 نفر
1 رأی
اکشن
37,000 تومان
7 از 10
80 دقیقه
اتاق فرار فرار از زندان (مشهد)

اتاق فرار فرار از زندان (مشهد)

0
4 تا 6 نفر
0 رأی
اکشن, دلهره آور, مهیج
40,000 تومان
7 از 10
60 دقیقه
اتاق فرار پدر خوانده

اتاق فرار پدر خوانده

0
4 تا 8 نفر
0 رأی
اکشن, جنایی
100,000 تومان
8 از 10
75 دقیقه
اتاق فرار نجات فرمانده

اتاق فرار نجات فرمانده

0
4 تا 8 نفر
0 رأی
اکشن, جنگی, مهیج
100,000 تومان
8 از 10
75 دقیقه
اتاق فرار متل ایکس

اتاق فرار متل ایکس

0
4 تا 7 نفر
0 رأی
اکشن
60,000 تومان
7 از 10
70 دقیقه
اتاق فرار جوکر

اتاق فرار جوکر

7.8
4 تا 6 نفر
9 رأی
مهیج, اکشن
150,000120,000 تومان
8 از 10
60 دقیقه
اتاق فرار ردپا

اتاق فرار ردپا

0
4 تا 6 نفر
0 رأی
اکشن, دلهره آور
60,000 تومان
7 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار گذر حاج زینل

اتاق فرار گذر حاج زینل

0
4 تا 6 نفر
0 رأی
معمایی, اکشن
100,000 تومان
8 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار گروگان

اتاق فرار گروگان

0
4 تا 8 نفر
0 رأی
اکشن, معمایی
60,000 تومان
8 از 10
60 دقیقه
اتاق فرار شیوع ناشناخته در سیسیل

اتاق فرار شیوع ناشناخته در سیسیل

0
4 تا 10 نفر
0 رأی
وحشت, مهیج, اکشن
130,000120,000 تومان
8 از 10
70 دقیقه
اتاق فرار عملیات سری

اتاق فرار عملیات سری

6
4 تا 8 نفر
1 رأی
اکشن
100,000 تومان
8 از 10
60 دقیقه