اتاق فرار های شهر شیراز

40 مورد

اتاق فرار زار
اتاق فرار زار
6 تا 8 نفر
1 رأی
وحشت
60,000 تومان
9 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار آل
اتاق فرار آل
4 تا 6 نفر
1 رأی
وحشت
60,000 تومان
9 از 10
60 دقیقه
اتاق فرار گرمابه خان
اتاق فرار گرمابه خان
6 تا 8 نفر
1 رأی
مهیج, دلهره آور
60,000 تومان
9 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار فوبیا
اتاق فرار فوبیا
4 تا 6 نفر
2 رأی
وحشت, دلهره آور
90,000 تومان
10 از 10
75 دقیقه
اتاق فرار برج مراقبت
اتاق فرار برج مراقبت
4 تا 6 نفر
0 رأی
وحشت
50,000 تومان
9 از 10
60 دقیقه
اتاق فرار کلبه وحشت
اتاق فرار کلبه وحشت
4 تا 8 نفر
0 رأی
وحشت
100,000 تومان
8 از 10
60 دقیقه
اتاق فرار اشک
اتاق فرار اشک
4 تا 6 نفر
0 رأی
وحشت, دلهره آور
60,000 تومان
7 از 10
60 دقیقه
اتاق فرار جوکر
اتاق فرار جوکر
4 تا 5 نفر
0 رأی
مهیج
100,000 تومان
8 از 10
60 دقیقه
اتاق فرار طلسم
اتاق فرار طلسم
4 تا 6 نفر
1 رأی
وحشت
50,000 تومان
7 از 10
60 دقیقه
اتاق فرار مسلخ
اتاق فرار مسلخ
6 تا 8 نفر
1 رأی
وحشت
60,000 تومان
8 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار فال نحس
اتاق فرار فال نحس
4 تا 7 نفر
2 رأی
وحشت, درام
90,000 تومان
10 از 10
60 دقیقه
اتاق فرار راز رازقی
اتاق فرار راز رازقی
6 تا 8 نفر
0 رأی
مهیج, دلهره آور
65,000 تومان
9 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار دنبالم بیا
اتاق فرار دنبالم بیا
4 تا 6 نفر
0 رأی
وحشت
60,000 تومان
8 از 10
60 دقیقه
اتاق فرار راز سنگ سیاه
اتاق فرار راز سنگ سیاه
5 تا 8 نفر
0 رأی
وحشت
60,000 تومان
8 از 10
180 دقیقه
اتاق فرار متل ایکس
اتاق فرار متل ایکس
4 تا 7 نفر
0 رأی
اکشن
60,000 تومان
7 از 10
70 دقیقه
اتاق فرار دخمه
اتاق فرار دخمه
3 تا 6 نفر
0 رأی
وحشت, دلهره آور
60,000 تومان
7 از 10
60 دقیقه
اتاق فرار سرزمین زامبی
اتاق فرار سرزمین زامبی
4 تا 8 نفر
0 رأی
فانتزی, مهیج
100,000 تومان
8 از 10
60 دقیقه
اتاق فرار چرنوبیل
اتاق فرار چرنوبیل
4 تا 6 نفر
0 رأی
مهیج
105,000 تومان
8 از 10
60 دقیقه
اتاق فرار مهره سرخ
اتاق فرار مهره سرخ
4 تا 5 نفر
0 رأی
جنایی, کارآگاهی
60,000 تومان
8 از 10
60 دقیقه
اتاق فرار شعبده باز
اتاق فرار شعبده باز
4 تا 6 نفر
0 رأی
وحشت
55,000 تومان
8 از 10
75 دقیقه
اتاق فرار وهم
اتاق فرار وهم
3 تا 4 نفر
0 رأی
وحشت, وهم آلود, معمایی
45,000 تومان
8 از 10
60 دقیقه
اتاق فرار مسلخ 2
اتاق فرار مسلخ 2
6 تا 8 نفر
1 رأی
وحشت
60,000 تومان
9 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار شب قمار
اتاق فرار شب قمار
4 تا 6 نفر
0 رأی
وحشت, مهیج
30,000 تومان
10 از 10
60 دقیقه
اتاق فرار کافه کازبا
اتاق فرار کافه کازبا
6 تا 8 نفر
0 رأی
معمایی
60,000 تومان
9 از 10
90 دقیقه