اتاق فرار های دلهره آور

151 مورد

اتاق فرار خدمتکار شیطان
اتاق فرار خدمتکار شیطان
4 تا 8 نفر
143 رأی
مهیج, وحشت, دلهره آور
150,000120,000 تومان
8 از 10
80 دقیقه
اتاق فرار الرجیم
اتاق فرار الرجیم
تبلیغات
4 تا 10 نفر
659 رأی
وحشت, دلهره آور, تئاتر تعاملی
200,000140,000 تومان
9 از 10
100 دقیقه
اتاق فرار ابناء الجن
اتاق فرار ابناء الجن
تبلیغات
4 تا 12 نفر
623 رأی
وحشت, وهم آلود, دلهره آور
160,000130,000 تومان
9 از 10
80 دقیقه
اتاق فرار خاتون
اتاق فرار خاتون
5 تا 8 نفر
387 رأی
وحشت, دلهره آور, تئاتر تعاملی
150,000120,000 تومان
9 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار سم (سُم) (som)
اتاق فرار سم (سُم) (som)
4 تا 8 نفر
40 رأی
وحشت, دلهره آور
170,000120,000 تومان
8 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار اشطباح (اشتباه)
اتاق فرار اشطباح (اشتباه)
4 تا 10 نفر
839 رأی
وحشت, تئاتر تعاملی, دلهره آور
180,000140,000 تومان
9 از 10
75 دقیقه
اتاق فرار جاسوس (spy)
اتاق فرار جاسوس (spy)
4 تا 8 نفر
37 رأی
تئاتر تعاملی, مهیج, دلهره آور
160,000140,000 تومان
8 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار پیشکش شیطان
اتاق فرار پیشکش شیطان
4 تا 8 نفر
733 رأی
وحشت, تئاتر تعاملی, دلهره آور
160,000140,000 تومان
9 از 10
85 دقیقه
اتاق فرار ناگفته
اتاق فرار ناگفته
تبلیغات
4 تا 8 نفر
1116 رأی
وحشت, دلهره آور, جنایی
180,000150,000 تومان
9 از 10
100 دقیقه
اتاق فرار انگل
اتاق فرار انگل
تبلیغات
4 تا 8 نفر
136 رأی
وحشت, دلهره آور
150,000130,000 تومان
9 از 10
80 دقیقه
اتاق فرار شینیگامی
اتاق فرار شینیگامی
تبلیغات
4 تا 9 نفر
36 رأی
دلهره آور, تئاتر تعاملی, وحشت
160,000130,000 تومان
9 از 10
75 دقیقه
اتاق فرار اکتشاف
اتاق فرار اکتشاف
4 تا 8 نفر
71 رأی
تئاتر تعاملی, وحشت, دلهره آور
150,000130,000 تومان
8 از 10
80 دقیقه
اتاق فرار روز هفتم
اتاق فرار روز هفتم
5 تا 10 نفر
47 رأی
وحشت, تئاتر تعاملی, دلهره آور
150,000130,000 تومان
9 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار نفرین جن
اتاق فرار نفرین جن
تبلیغات
4 تا 12 نفر
54 رأی
وحشت, دلهره آور, تئاتر تعاملی
190,000180,000 تومان
8 از 10
140 دقیقه
اتاق فرار خونسرد
اتاق فرار خونسرد
4 تا 8 نفر
16 رأی
جنایی, دلهره آور, وحشت
160,000130,000 تومان
8 از 10
75 دقیقه
اتاق فرار خانه شیطان
اتاق فرار خانه شیطان
5 تا 8 نفر
75 رأی
معمایی, دلهره آور, وحشت
150,000100,000 تومان
9 از 10
80 دقیقه
اتاق فرار اورلاو
اتاق فرار اورلاو
4 تا 8 نفر
136 رأی
وحشت, دلهره آور, مهیج
150,000100,000 تومان
9 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار بابایاگا
اتاق فرار بابایاگا
تبلیغات
4 تا 10 نفر
80 رأی
وحشت, دلهره آور
130,000110,000 تومان
8 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار طوبی
اتاق فرار طوبی
4 تا 8 نفر
620 رأی
وحشت, مهیج, دلهره آور
170,000140,000 تومان
9 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار نایب شیطان
اتاق فرار نایب شیطان
4 تا 8 نفر
50 رأی
وحشت, دلهره آور, وهم آلود
170,000130,000 تومان
8 از 10
80 دقیقه
اتاق فرار عمارت عزت الملوک
اتاق فرار عمارت عزت الملوک
4 تا 8 نفر
1400 رأی
وحشت, دلهره آور, مهیج
150,000120,000 تومان
8 از 10
75 دقیقه
اتاق فرار سینما
اتاق فرار سینما
4 تا 12 نفر
446 رأی
وحشت, دلهره آور
140,000120,000 تومان
9 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار مک کامی
اتاق فرار مک کامی
4 تا 10 نفر
428 رأی
وحشت, وهم آلود, دلهره آور
150,000130,000 تومان
7 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار مجمع سایه
اتاق فرار مجمع سایه
4 تا 10 نفر
239 رأی
مهیج, دلهره آور, تئاتر تعاملی
150,000130,000 تومان
9 از 10
90 دقیقه