اتاق فرار های دلهره آور

129 مورد

اتاق فرار اورلاو
اتاق فرار اورلاو
4 تا 8 نفر
49 رأی
وحشت, دلهره آور, مهیج
110,00060,000 تومان
9 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار قمار
اتاق فرار قمار
تبلیغات
4 تا 8 نفر
137 رأی
وحشت, دلهره آور
150,000120,000 تومان
9 از 10
100 دقیقه
اتاق فرار الرجیم
اتاق فرار الرجیم
تبلیغات
4 تا 10 نفر
563 رأی
وحشت, دلهره آور, تئاتر تعاملی
200,000140,000 تومان
9 از 10
100 دقیقه
اتاق فرار ابناء الجن
اتاق فرار ابناء الجن
تبلیغات
4 تا 12 نفر
514 رأی
وحشت, وهم آلود, دلهره آور
150,000120,000 تومان
9 از 10
80 دقیقه
اتاق فرار فلاروس - معبد مردگان
اتاق فرار فلاروس - معبد مردگان
4 تا 10 نفر
26 رأی
وحشت, دلهره آور, معمایی
150,000125,000 تومان
10 از 10
105 دقیقه
اتاق فرار پیشکش شیطان
اتاق فرار پیشکش شیطان
4 تا 8 نفر
704 رأی
وحشت, تئاتر تعاملی, دلهره آور
140,000120,000 تومان
9 از 10
85 دقیقه
اتاق فرار ایلیگال
اتاق فرار ایلیگال
4 تا 8 نفر
64 رأی
وحشت, دلهره آور, تئاتر تعاملی
150,000100,000 تومان
9 از 10
100 دقیقه
اتاق فرار ایستگاه
اتاق فرار ایستگاه
4 تا 7 نفر
36 رأی
وحشت, جنایی, دلهره آور
150,000105,000 تومان
8 از 10
75 دقیقه
اتاق فرار نایب شیطان
اتاق فرار نایب شیطان
4 تا 8 نفر
36 رأی
وحشت, دلهره آور, وهم آلود
150,000120,000 تومان
8 از 10
80 دقیقه
اتاق فرار اشطباح (اشتباه)
اتاق فرار اشطباح (اشتباه)
4 تا 10 نفر
793 رأی
وحشت, تئاتر تعاملی, دلهره آور
160,000130,000 تومان
9 از 10
75 دقیقه
اتاق فرار محله خبيث
اتاق فرار محله خبيث
تبلیغات
4 تا 8 نفر
426 رأی
وحشت, دلهره آور, تئاتر تعاملی
140,000120,000 تومان
9 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار پری
اتاق فرار پری
4 تا 10 نفر
23 رأی
وحشت, دلهره آور, رازآلود
140,000130,000 تومان
9 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار قسوره
اتاق فرار قسوره
4 تا 10 نفر
163 رأی
معمایی, وحشت, دلهره آور
150,000110,000 تومان
8 از 10
75 دقیقه
اتاق فرار نفرین جن
اتاق فرار نفرین جن
تبلیغات
4 تا 12 نفر
45 رأی
وحشت, دلهره آور, تئاتر تعاملی
190,000180,000 تومان
8 از 10
140 دقیقه
اتاق فرار خاتون
اتاق فرار خاتون
5 تا 8 نفر
48 رأی
وحشت, دلهره آور, تئاتر تعاملی
150,000120,000 تومان
9 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار خانه شیطان
اتاق فرار خانه شیطان
تبلیغات
5 تا 8 نفر
31 رأی
معمایی, دلهره آور, وحشت
150,000100,000 تومان
9 از 10
80 دقیقه
اتاق فرار هاری
اتاق فرار هاری
5 تا 8 نفر
361 رأی
وحشت, دلهره آور, مهیج
160,000150,000 تومان
10 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار ارواح
اتاق فرار ارواح
4 تا 10 نفر
56 رأی
وحشت, تئاتر تعاملی, دلهره آور
130,000110,000 تومان
9 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار بی استخوان
اتاق فرار بی استخوان
4 تا 6 نفر
6 رأی
وحشت, وهم آلود, دلهره آور
150,000140,000 تومان
9 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار ناگفته
اتاق فرار ناگفته
4 تا 8 نفر
1067 رأی
وحشت, دلهره آور, جنایی
150,000130,000 تومان
9 از 10
100 دقیقه
اتاق فرار بابایاگا
اتاق فرار بابایاگا
4 تا 10 نفر
73 رأی
وحشت, دلهره آور
120,000100,000 تومان
8 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار جامانده در تاریکی
اتاق فرار جامانده در تاریکی
4 تا 8 نفر
495 رأی
وحشت, دلهره آور, مهیج
160,000130,000 تومان
9 از 10
80 دقیقه
اتاق فرار روز هفتم
اتاق فرار روز هفتم
5 تا 10 نفر
6 رأی
وحشت, تئاتر تعاملی, دلهره آور
150,000130,000 تومان
9 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار کدخدا
اتاق فرار کدخدا
4 تا 10 نفر
5 رأی
وحشت, دلهره آور
130,000120,000 تومان
9 از 10
100 دقیقه