اتاق فرار های شهر مشهد

8 مورد

اتاق فرار احضار
اتاق فرار احضار
4 تا 8 نفر
0 رأی
وحشت
100,000 تومان
8 از 10
80 دقیقه
اتاق فرار دخمه شوم
اتاق فرار دخمه شوم
4 تا 8 نفر
0 رأی
100,000 تومان
8 از 10
75 دقیقه
اتاق فرار فرار از زندان (مشهد)
اتاق فرار فرار از زندان (مشهد)
4 تا 6 نفر
0 رأی
اکشن, دلهره آور, مهیج
40,000 تومان
7 از 10
60 دقیقه
اتاق فرار گاوبازی در میدان مین
اتاق فرار گاوبازی در میدان مین
4 تا 8 نفر
1 رأی
وحشت, دلهره آور
100,000 تومان
8 از 10
60 دقیقه
اتاق فرار نجات فرمانده
اتاق فرار نجات فرمانده
4 تا 8 نفر
0 رأی
اکشن, جنگی, مهیج
100,000 تومان
8 از 10
75 دقیقه
اتاق فرار نفرین
اتاق فرار نفرین
4 تا 8 نفر
0 رأی
وحشت
100,000 تومان
8 از 10
75 دقیقه
اتاق فرار فرار از زندان
اتاق فرار فرار از زندان
4 تا 8 نفر
0 رأی
ماجراجویی, مهیج
100,000 تومان
8 از 10
60 دقیقه
اتاق فرار نبرد نرماندی
اتاق فرار نبرد نرماندی
4 تا 8 نفر
0 رأی
مهیج, معمایی
100,000 تومان
8 از 10
60 دقیقه