اتاق فرار های مهیج

146 مورد

اتاق فرار خدمتکار شیطان
اتاق فرار خدمتکار شیطان
4 تا 8 نفر
143 رأی
مهیج, وحشت, دلهره آور
150,000120,000 تومان
8 از 10
80 دقیقه
اتاق فرار Money heist (سرقت پول)
اتاق فرار Money heist (سرقت پول)
4 تا 6 نفر
147 رأی
مهیج, جنایی, اکشن
150,000 تومان
8 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار وینچستر
اتاق فرار وینچستر
4 تا 12 نفر
43 رأی
تئاتر تعاملی, وحشت, مهیج
150,000135,000 تومان
9 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار ارتکاب
اتاق فرار ارتکاب
5 تا 12 نفر
23 رأی
تئاتر تعاملی, مهیج, اکشن
180,000150,000 تومان
10 از 10
100 دقیقه
اتاق فرار سر به نیست
اتاق فرار سر به نیست
4 تا 10 نفر
749 رأی
وحشت, تئاتر تعاملی, مهیج
150,000120,000 تومان
9 از 10
100 دقیقه
اتاق فرار جاسوس (spy)
اتاق فرار جاسوس (spy)
4 تا 8 نفر
37 رأی
تئاتر تعاملی, مهیج, دلهره آور
160,000140,000 تومان
8 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار شبی که صبح نشد
اتاق فرار شبی که صبح نشد
تبلیغات
4 تا 9 نفر
91 رأی
وحشت, مهیج, تئاتر
150,000110,000 تومان
9 از 10
100 دقیقه
اتاق فرار خاموشی
اتاق فرار خاموشی
4 تا 12 نفر
351 رأی
وحشت, مهیج
160,000140,000 تومان
8 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار تا سپیده دم
اتاق فرار تا سپیده دم
4 تا 9 نفر
61 رأی
وحشت, تئاتر تعاملی, مهیج
175,000140,000 تومان
8 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار دیوانه باهوش
اتاق فرار دیوانه باهوش
5 تا 8 نفر
455 رأی
وحشت, مهیج, تئاتر تعاملی
180,000130,000 تومان
9 از 10
100 دقیقه
اتاق فرار جنگل نفرین شده
اتاق فرار جنگل نفرین شده
تبلیغات
4 تا 12 نفر
158 رأی
ماجراجویی, وحشت, مهیج
180,000150,000 تومان
9 از 10
100 دقیقه
اتاق فرار فرشته مرگ
اتاق فرار فرشته مرگ
4 تا 8 نفر
297 رأی
وحشت, مهیج, تئاتر تعاملی
150,000120,000 تومان
8 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار بنت
اتاق فرار بنت
4 تا 10 نفر
172 رأی
وحشت, تئاتر تعاملی, مهیج
150,000120,000 تومان
9 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار طوبی
اتاق فرار طوبی
4 تا 8 نفر
620 رأی
وحشت, مهیج, دلهره آور
170,000140,000 تومان
9 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار اورلاو
اتاق فرار اورلاو
4 تا 8 نفر
132 رأی
وحشت, دلهره آور, مهیج
150,000100,000 تومان
9 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار اوشنیا
اتاق فرار اوشنیا
تبلیغات
4 تا 8 نفر
742 رأی
تئاتر تعاملی, وحشت, مهیج
170,000130,000 تومان
9 از 10
85 دقیقه
اتاق فرار دارک لرد
اتاق فرار دارک لرد
4 تا 10 نفر
180 رأی
وحشت, تئاتر تعاملی, مهیج
140,000110,000 تومان
8 از 10
80 دقیقه
اتاق فرار عمارت عزت الملوک
اتاق فرار عمارت عزت الملوک
4 تا 8 نفر
1400 رأی
وحشت, دلهره آور, مهیج
150,000120,000 تومان
8 از 10
75 دقیقه
اتاق فرار اسرار پنهان
اتاق فرار اسرار پنهان
تبلیغات
4 تا 10 نفر
739 رأی
وحشت, مهیج, رازآلود
150,000130,000 تومان
9 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار مجمع سایه
اتاق فرار مجمع سایه
4 تا 10 نفر
239 رأی
مهیج, دلهره آور, تئاتر تعاملی
150,000130,000 تومان
9 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار شرودا
اتاق فرار شرودا
4 تا 10 نفر
475 رأی
مهیج, ماجراجویی
160,000150,000 تومان
9 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار (شمارش معکوس)نفرین ناخواسته
اتاق فرار (شمارش معکوس)نفرین ناخواسته
4 تا 8 نفر
575 رأی
وحشت, مهیج
180,000140,000 تومان
9 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار جامانده در تاریکی
اتاق فرار جامانده در تاریکی
5 تا 8 نفر
514 رأی
وحشت, دلهره آور, مهیج
180,000130,000 تومان
9 از 10
80 دقیقه
اتاق فرار نامقدس
اتاق فرار نامقدس
4 تا 8 نفر
36 رأی
وحشت, مهیج, تئاتر تعاملی
180,000130,000 تومان
9 از 10
90 دقیقه