اتاق فرار های مهیج

147 مورد

اتاق فرار شبی که صبح نشد
اتاق فرار شبی که صبح نشد
تبلیغات
4 تا 9 نفر
99 رأی
وحشت, مهیج, تئاتر
160,000110,000 تومان
9 از 10
100 دقیقه
اتاق فرار خدمتکار شیطان
اتاق فرار خدمتکار شیطان
4 تا 8 نفر
158 رأی
مهیج, وحشت, دلهره آور
150,000130,000 تومان
8 از 10
80 دقیقه
اتاق فرار وینچستر
اتاق فرار وینچستر
4 تا 12 نفر
56 رأی
تئاتر تعاملی, وحشت, مهیج
150,000135,000 تومان
9 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار اورلاو
اتاق فرار اورلاو
4 تا 8 نفر
147 رأی
وحشت, دلهره آور, مهیج
150,000100,000 تومان
9 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار Money heist (سرقت پول)
اتاق فرار Money heist (سرقت پول)
4 تا 6 نفر
147 رأی
مهیج, جنایی, اکشن
150,000 تومان
8 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار خاموشی
اتاق فرار خاموشی
4 تا 12 نفر
353 رأی
وحشت, مهیج
160,000140,000 تومان
8 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار دیوانه باهوش
اتاق فرار دیوانه باهوش
5 تا 8 نفر
459 رأی
وحشت, مهیج, تئاتر تعاملی
180,000130,000 تومان
9 از 10
100 دقیقه
اتاق فرار سر به نیست
اتاق فرار سر به نیست
4 تا 10 نفر
756 رأی
وحشت, تئاتر تعاملی, مهیج
150,000120,000 تومان
9 از 10
100 دقیقه
اتاق فرار دارک لرد
اتاق فرار دارک لرد
4 تا 10 نفر
182 رأی
وحشت, تئاتر تعاملی, مهیج
140,000110,000 تومان
8 از 10
80 دقیقه
اتاق فرار عمارت عزت الملوک
اتاق فرار عمارت عزت الملوک
4 تا 8 نفر
1402 رأی
وحشت, دلهره آور, مهیج
150,000120,000 تومان
8 از 10
75 دقیقه
اتاق فرار جاسوس (spy)
اتاق فرار جاسوس (spy)
4 تا 8 نفر
39 رأی
تئاتر تعاملی, مهیج, دلهره آور
160,000140,000 تومان
8 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار ارتکاب
اتاق فرار ارتکاب
5 تا 12 نفر
24 رأی
تئاتر تعاملی, مهیج, اکشن
180,000150,000 تومان
10 از 10
100 دقیقه
اتاق فرار تا سپیده دم
اتاق فرار تا سپیده دم
4 تا 9 نفر
63 رأی
وحشت, تئاتر تعاملی, مهیج
175,000140,000 تومان
8 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار اوشنیا
اتاق فرار اوشنیا
تبلیغات
4 تا 8 نفر
744 رأی
تئاتر تعاملی, وحشت, مهیج
170,000130,000 تومان
9 از 10
85 دقیقه
اتاق فرار مجمع سایه
اتاق فرار مجمع سایه
4 تا 10 نفر
248 رأی
مهیج, دلهره آور, تئاتر تعاملی
150,000130,000 تومان
9 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار شرودا
اتاق فرار شرودا
4 تا 10 نفر
476 رأی
مهیج, ماجراجویی
160,000150,000 تومان
9 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار جنگل نفرین شده
اتاق فرار جنگل نفرین شده
تبلیغات
4 تا 12 نفر
160 رأی
ماجراجویی, وحشت, مهیج
180,000150,000 تومان
9 از 10
100 دقیقه
اتاق فرار فرشته مرگ
اتاق فرار فرشته مرگ
4 تا 8 نفر
301 رأی
وحشت, مهیج, تئاتر تعاملی
150,000120,000 تومان
8 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار رد خون
اتاق فرار رد خون
4 تا 8 نفر
234 رأی
وحشت, مهیج
150,000 تومان
9 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار جامانده در تاریکی
اتاق فرار جامانده در تاریکی
5 تا 8 نفر
514 رأی
وحشت, دلهره آور, مهیج
180,000130,000 تومان
9 از 10
80 دقیقه
اتاق فرار بنت
اتاق فرار بنت
4 تا 10 نفر
178 رأی
وحشت, تئاتر تعاملی, مهیج
150,000120,000 تومان
9 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار اسرار پنهان
اتاق فرار اسرار پنهان
تبلیغات
4 تا 10 نفر
739 رأی
وحشت, مهیج, رازآلود
150,000130,000 تومان
9 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار هاری
اتاق فرار هاری
5 تا 8 نفر
438 رأی
وحشت, دلهره آور, مهیج
180,000150,000 تومان
10 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار (شمارش معکوس)نفرین ناخواسته
اتاق فرار (شمارش معکوس)نفرین ناخواسته
4 تا 8 نفر
576 رأی
وحشت, مهیج
180,000140,000 تومان
9 از 10
90 دقیقه