پیشنهاد اتاق فرار های مهیج

134 مورد

اتاق فرار خاموشی

اتاق فرار خاموشی

9.7
4 تا 12 نفر
325 رأی
وحشت, مهیج
150,000135,000 تومان
8 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار در اعماق تاریکی

اتاق فرار در اعماق تاریکی

9.5
5 تا 10 نفر
188 رأی
وحشت, مهیج
130,000100,000 تومان
9 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار هاری

اتاق فرار هاری

9.8
5 تا 8 نفر
356 رأی
وحشت, دلهره آور, مهیج
180,000150,000 تومان
10 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار فسخ

اتاق فرار فسخ

9.6
4 تا 8 نفر
326 رأی
وحشت, مهیج, تئاتر تعاملی
150,000100,000 تومان
8 از 10
100 دقیقه
اتاق فرار آزمایش هانس

اتاق فرار آزمایش هانس

9.1
4 تا 8 نفر
108 رأی
وحشت, مهیج
130,000110,000 تومان
9 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار شبی که صبح نشدتبلیغات

اتاق فرار شبی که صبح نشد

9.9
4 تا 9 نفر
11 رأی
وحشت, مهیج, تئاتر
150,000100,000 تومان
9 از 10
100 دقیقه
اتاق فرار سر به نیستتبلیغات

اتاق فرار سر به نیست

9.8
4 تا 10 نفر
649 رأی
وحشت, تئاتر تعاملی, مهیج
150,000110,000 تومان
9 از 10
100 دقیقه
اتاق فرار ديوانه باهوش

اتاق فرار ديوانه باهوش

9.8
4 تا 8 نفر
419 رأی
وحشت, مهیج, تئاتر تعاملی
180,000130,000 تومان
9 از 10
100 دقیقه
اتاق فرار تا سپیده دم

اتاق فرار تا سپیده دم

9.5
4 تا 7 نفر
36 رأی
وحشت, تئاتر تعاملی, مهیج
165,000135,000 تومان
8 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار عمارت عزت الملوک

اتاق فرار عمارت عزت الملوک

9.6
4 تا 8 نفر
1369 رأی
وحشت, دلهره آور, مهیج
150,000110,000 تومان
8 از 10
75 دقیقه
اتاق فرار Money heist (سرقت پول)

اتاق فرار Money heist (سرقت پول)

9.8
4 تا 6 نفر
104 رأی
مهیج, جنایی, اکشن
150,000140,000 تومان
8 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار (شمارش معکوس)نفرین ناخواسته

اتاق فرار (شمارش معکوس)نفرین ناخواسته

9.6
4 تا 8 نفر
558 رأی
وحشت, مهیج
180,000140,000 تومان
9 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار ساواش

اتاق فرار ساواش

10
4 تا 10 نفر
12 رأی
دلهره آور, مهیج, وحشت
160,000130,000 تومان
8 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار اورلاو

اتاق فرار اورلاو

10
4 تا 8 نفر
28 رأی
وحشت, دلهره آور, مهیج
110,00060,000 تومان
9 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار بنت

اتاق فرار بنت

9.7
4 تا 10 نفر
109 رأی
وحشت, تئاتر تعاملی, مهیج
150,000120,000 تومان
9 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار اوشنیا

اتاق فرار اوشنیا

9.9
4 تا 8 نفر
730 رأی
تئاتر تعاملی, وحشت, مهیج
170,000130,000 تومان
9 از 10
85 دقیقه
اتاق فرار والهالا

اتاق فرار والهالا

9.5
4 تا 6 نفر
37 رأی
تئاتر تعاملی, وحشت, مهیج
160,000120,000 تومان
9 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار جامانده در تاریکی

اتاق فرار جامانده در تاریکی

9.8
4 تا 8 نفر
495 رأی
وحشت, دلهره آور, مهیج
150,000125,000 تومان
9 از 10
80 دقیقه
اتاق فرار فرشته مرگ

اتاق فرار فرشته مرگ

9.7
4 تا 8 نفر
259 رأی
وحشت, مهیج, تئاتر تعاملی
130,000120,000 تومان
8 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار شریک جرم

اتاق فرار شریک جرم

9.5
4 تا 9 نفر
388 رأی
وحشت, مهیج
140,000120,000 تومان
9 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار طوبی

اتاق فرار طوبی

9.7
4 تا 8 نفر
592 رأی
وحشت, مهیج, دلهره آور
160,000130,000 تومان
9 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار بازماندگان

اتاق فرار بازماندگان

9.5
4 تا 10 نفر
192 رأی
دلهره آور, مهیج
180,000130,000 تومان
7 از 10
75 دقیقه
اتاق فرار ساختمان قرمز

اتاق فرار ساختمان قرمز

9.7
4 تا 12 نفر
112 رأی
مهیج, وحشت, دلهره آور
140,000120,000 تومان
8 از 10
75 دقیقه
اتاق فرار کولی

اتاق فرار کولی

9.8
4 تا 10 نفر
1242 رأی
وحشت, مهیج
150,000130,000 تومان
8 از 10
90 دقیقه