پیشنهاد اتاق فرار های دلهره آور

130 مورد

اتاق فرار نایب شیطان

اتاق فرار نایب شیطان

9.7
4 تا 8 نفر
33 رأی
وحشت, دلهره آور, وهم آلود
150,000120,000 تومان
8 از 10
80 دقیقه
اتاق فرار اشطباح (اشتباه)

اتاق فرار اشطباح (اشتباه)

9.8
4 تا 10 نفر
793 رأی
وحشت, تئاتر تعاملی, دلهره آور
160,000130,000 تومان
9 از 10
75 دقیقه
اتاق فرار طاق خونی

اتاق فرار طاق خونی

9.6
4 تا 6 نفر
614 رأی
وحشت, دلهره آور, تئاتر تعاملی
150,000110,000 تومان
8 از 10
80 دقیقه
اتاق فرار بابایاگا

اتاق فرار بابایاگا

9.7
4 تا 10 نفر
73 رأی
وحشت, دلهره آور
120,000100,000 تومان
8 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار هاری

اتاق فرار هاری

9.8
5 تا 8 نفر
356 رأی
وحشت, دلهره آور, مهیج
180,000150,000 تومان
10 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار قمارتبلیغات

اتاق فرار قمار

9.9
4 تا 8 نفر
136 رأی
وحشت, دلهره آور
150,000120,000 تومان
9 از 10
100 دقیقه
اتاق فرار الرجیمتبلیغات

اتاق فرار الرجیم

9.4
4 تا 10 نفر
558 رأی
وحشت, دلهره آور, تئاتر تعاملی
200,000140,000 تومان
9 از 10
100 دقیقه
اتاق فرار ابناء الجنتبلیغات

اتاق فرار ابناء الجن

9.5
4 تا 12 نفر
510 رأی
وحشت, وهم آلود, دلهره آور
150,000120,000 تومان
9 از 10
80 دقیقه
اتاق فرار ساختمان 80

اتاق فرار ساختمان 80

7
4 تا 8 نفر
22 رأی
وحشت, معمایی, دلهره آور
140,000120,000 تومان
9 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار ایلیگال

اتاق فرار ایلیگال

9.8
4 تا 8 نفر
56 رأی
وحشت, دلهره آور, تئاتر تعاملی
150,000100,000 تومان
9 از 10
100 دقیقه
اتاق فرار پیشکش شیطان

اتاق فرار پیشکش شیطان

9.9
4 تا 8 نفر
704 رأی
وحشت, تئاتر تعاملی, دلهره آور
140,000120,000 تومان
9 از 10
85 دقیقه
اتاق فرار محله خبيثتبلیغات

اتاق فرار محله خبيث

9.8
4 تا 8 نفر
424 رأی
وحشت, دلهره آور, تئاتر تعاملی
140,000120,000 تومان
9 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار نفرین جنتبلیغات

اتاق فرار نفرین جن

9.8
4 تا 12 نفر
44 رأی
وحشت, دلهره آور, تئاتر تعاملی
190,000180,000 تومان
8 از 10
140 دقیقه
اتاق فرار خاتون

اتاق فرار خاتون

9.9
5 تا 8 نفر
40 رأی
وحشت, دلهره آور, تئاتر تعاملی
150,000120,000 تومان
9 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار جنگل الفین

اتاق فرار جنگل الفین

9.7
4 تا 10 نفر
222 رأی
وحشت, دلهره آور, تئاتر تعاملی
140,000120,000 تومان
8 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار قسوره

اتاق فرار قسوره

9.8
4 تا 10 نفر
149 رأی
معمایی, وحشت, دلهره آور
150,000130,000 تومان
8 از 10
75 دقیقه
اتاق فرار عمارت عزت الملوک

اتاق فرار عمارت عزت الملوک

9.6
4 تا 8 نفر
1369 رأی
وحشت, دلهره آور, مهیج
150,000110,000 تومان
8 از 10
75 دقیقه
اتاق فرار بی استخوان

اتاق فرار بی استخوان

10
4 تا 6 نفر
4 رأی
وحشت, وهم آلود, دلهره آور
150,000140,000 تومان
9 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار ساواش

اتاق فرار ساواش

10
4 تا 10 نفر
12 رأی
دلهره آور, مهیج, وحشت
160,000130,000 تومان
8 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار اورلاو

اتاق فرار اورلاو

10
4 تا 8 نفر
27 رأی
وحشت, دلهره آور, مهیج
110,00060,000 تومان
9 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار خانه شیطانتبلیغات

اتاق فرار خانه شیطان

10.0
5 تا 8 نفر
27 رأی
معمایی, دلهره آور, وحشت
150,000130,000 تومان
9 از 10
80 دقیقه
اتاق فرار ناگفته

اتاق فرار ناگفته

9.8
4 تا 8 نفر
1062 رأی
وحشت, دلهره آور, جنایی
150,000130,000 تومان
9 از 10
100 دقیقه
اتاق فرار ارواح

اتاق فرار ارواح

9.6
4 تا 10 نفر
51 رأی
وحشت, تئاتر تعاملی, دلهره آور
130,000110,000 تومان
9 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار جامانده در تاریکی

اتاق فرار جامانده در تاریکی

9.8
4 تا 8 نفر
495 رأی
وحشت, دلهره آور, مهیج
150,000125,000 تومان
9 از 10
80 دقیقه