پیشنهاد اتاق فرار های معمایی

74 مورد

اتاق فرار ساختمان 80

اتاق فرار ساختمان 80

7
4 تا 8 نفر
22 رأی
وحشت, معمایی, دلهره آور
140,000120,000 تومان
9 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار اغراضتبلیغات

اتاق فرار اغراض

9.7
4 تا 10 نفر
63 رأی
وحشت, معمایی, تئاتر
150,000130,000 تومان
10 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار قسوره

اتاق فرار قسوره

9.8
4 تا 10 نفر
149 رأی
معمایی, وحشت, دلهره آور
150,000130,000 تومان
8 از 10
75 دقیقه
اتاق فرار خانه شیطانتبلیغات

اتاق فرار خانه شیطان

10.0
5 تا 8 نفر
27 رأی
معمایی, دلهره آور, وحشت
150,000130,000 تومان
9 از 10
80 دقیقه
اتاق فرار جزیره گنج

اتاق فرار جزیره گنج

9.1
3 تا 6 نفر
97 رأی
ماجراجویی, معمایی
80,00065,000 تومان
7 از 10
60 دقیقه
اتاق فرار تیمارستان آرکام

اتاق فرار تیمارستان آرکام

9.6
4 تا 6 نفر
179 رأی
وحشت, مهیج, معمایی
150,000110,000 تومان
9 از 10
80 دقیقه
اتاق فرار نجات از تاسیسات

اتاق فرار نجات از تاسیسات

9.1
3 تا 6 نفر
45 رأی
معمایی
80,00065,000 تومان
8 از 10
60 دقیقه
اتاق فرار فلاروس - معبد مردگان

اتاق فرار فلاروس - معبد مردگان

9.5
5 تا 12 نفر
24 رأی
وحشت, دلهره آور, معمایی
150,000125,000 تومان
10 از 10
105 دقیقه
اتاق فرار کاراژان

اتاق فرار کاراژان

9.9
4 تا 8 نفر
55 رأی
ماجراجویی, معمایی, وحشت
150,000100,000 تومان
9 از 10
100 دقیقه
اتاق فرار روستای چهل دخترون

اتاق فرار روستای چهل دخترون

9.4
4 تا 8 نفر
96 رأی
وحشت, معمایی, دلهره آور
130,000120,000 تومان
9 از 10
75 دقیقه
اتاق فرار مریض روانی

اتاق فرار مریض روانی

8.3
4 تا 8 نفر
9 رأی
معمایی, تئاتر تعاملی, وحشت
130,000 تومان
8 از 10
70 دقیقه
اتاق فرار گردانه مرگ

اتاق فرار گردانه مرگ

8.5
4 تا 9 نفر
49 رأی
معمایی, وحشت
110,00070,000 تومان
8 از 10
80 دقیقه
اتاق فرار خناس

اتاق فرار خناس

9.4
4 تا 10 نفر
22 رأی
وحشت, معمایی, مهیج
100,000 تومان
9 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار ویروس

اتاق فرار ویروس

8.7
4 تا 8 نفر
76 رأی
وحشت, معمایی, مهیج
100,00070,000 تومان
8 از 10
70 دقیقه
اتاق فرار نویسنده دیوانه

اتاق فرار نویسنده دیوانه

8.8
4 تا 9 نفر
80 رأی
جنایی, معمایی, دلهره آور
70,00050,000 تومان
9 از 10
75 دقیقه
اتاق فرار ماما

اتاق فرار ماما

8.3
5 تا 8 نفر
26 رأی
وحشت, معمایی, وهم آلود
150,000130,000 تومان
9 از 10
65 دقیقه
اتاق فرار خونه جنی

اتاق فرار خونه جنی

8.5
4 تا 6 نفر
153 رأی
وحشت, معمایی
120,00090,000 تومان
8 از 10
70 دقیقه
اتاق فرار فریب

اتاق فرار فریب

9.3
4 تا 8 نفر
138 رأی
وحشت, معمایی
75,000 تومان
8 از 10
80 دقیقه
اتاق فرار پاپوش

اتاق فرار پاپوش

9.4
4 تا 8 نفر
2 رأی
معمایی, مهیج
50,00015,000 تومان
8 از 10
60 دقیقه
اتاق فرار آموک

اتاق فرار آموک

9.6
4 تا 7 نفر
57 رأی
وحشت, معمایی
100,00085,000 تومان
7 از 10
60 دقیقه
اتاق فرار معمای تسلا

اتاق فرار معمای تسلا

7.3
4 تا 6 نفر
11 رأی
معمایی, مهیج
50,000 تومان
7 از 10
60 دقیقه
اتاق فرار نفرین آمیتیست

اتاق فرار نفرین آمیتیست

9.9
4 تا 6 نفر
12 رأی
وحشت, معمایی
60,000 تومان
8 از 10
75 دقیقه
اتاق فرار از زندان 1

اتاق فرار از زندان 1

4.4
6 تا 4 نفر
3 رأی
معمایی
50,000 تومان
6 از 10
60 دقیقه
اتاق فرار سلول انفرادی

اتاق فرار سلول انفرادی

9.5
3 تا 6 نفر
56 رأی
معمایی, دلهره آور
50,00035,000 تومان
9 از 10
80 دقیقه