اتاق فرار های شهر اصفهان

25 مورد

اتاق فرار مریض روانی

اتاق فرار مریض روانی

8.3
4 تا 8 نفر
9 رأی
معمایی, تئاتر تعاملی, وحشت
130,000 تومان
8 از 10
70 دقیقه
اتاق فرار رانده شده

اتاق فرار رانده شده

9.6
4 تا 6 نفر
5 رأی
وحشت, تئاتر تعاملی
120,000 تومان
8 از 10
75 دقیقه
اتاق فرار هویت مخفی

اتاق فرار هویت مخفی

9.8
4 تا 6 نفر
15 رأی
کارآگاهی, جنایی
70,000 تومان
8 از 10
60 دقیقه
اتاق فرار نفرین آمیتیست

اتاق فرار نفرین آمیتیست

9.9
4 تا 6 نفر
12 رأی
وحشت, معمایی
60,000 تومان
8 از 10
75 دقیقه
اتاق فرار IT

اتاق فرار IT

10
4 تا 8 نفر
1 رأی
وحشت
110,000 تومان
8 از 10
60 دقیقه
اتاق فرار دفینه

اتاق فرار دفینه

0
6 تا 8 نفر
0 رأی
وحشت, تئاتر تعاملی, معمایی
100,000 تومان
7 از 10
120 دقیقه
اتاق فرار تسخیر

اتاق فرار تسخیر

0
4 تا 9 نفر
0 رأی
وحشت
100,000 تومان
7 از 10
75 دقیقه
اتاق فرار نفرین

اتاق فرار نفرین

0
4 تا 8 نفر
0 رأی
وحشت
100,000 تومان
8 از 10
60 دقیقه
اتاق فرار شاینینگ

اتاق فرار شاینینگ

0
4 تا 6 نفر
0 رأی
وحشت, مهیج
100,000 تومان
7 از 10
80 دقیقه
اتاق فرار عکاسخانه

اتاق فرار عکاسخانه

0
4 تا 6 نفر
0 رأی
مهیج
100,000 تومان
7 از 10
60 دقیقه
اتاق فرار سامارا

اتاق فرار سامارا

0
4 تا 9 نفر
0 رأی
وحشت
100,000 تومان
7 از 10
75 دقیقه
اتاق فرار ماه شوم

اتاق فرار ماه شوم

9
4 تا 6 نفر
1 رأی
وحشت
100,000 تومان
7 از 10
80 دقیقه
اتاق فرار سافاری مرگ

اتاق فرار سافاری مرگ

5.2
4 تا 6 نفر
1 رأی
وحشت, مهیج
60,000 تومان
8 از 10
75 دقیقه
اتاق فرار طلوع مرگ

اتاق فرار طلوع مرگ

0
4 تا 7 نفر
0 رأی
وحشت
100,000 تومان
7 از 10
80 دقیقه
اتاق فرار سکوت سیاه

اتاق فرار سکوت سیاه

0
4 تا 6 نفر
0 رأی
مهیج, وحشت
100,000 تومان
7 از 10
60 دقیقه
اتاق فرار الموت

اتاق فرار الموت

7.5
4 تا 6 نفر
7 رأی
وحشت, تئاتر تعاملی
100,000 تومان
8 از 10
70 دقیقه
اتاق فرار مومیایی

اتاق فرار مومیایی

5.5
4 تا 8 نفر
2 رأی
وحشت
100,000 تومان
7 از 10
70 دقیقه
اتاق فرار فوکوشیما

اتاق فرار فوکوشیما

9.8
4 تا 6 نفر
14 رأی
وحشت, مهیج
60,000 تومان
8 از 10
75 دقیقه
اتاق فرار هیپنوتیزم

اتاق فرار هیپنوتیزم

10
4 تا 6 نفر
12 رأی
فانتزی, تخیلی
60,000 تومان
10 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار جیغ

اتاق فرار جیغ

0
4 تا 6 نفر
0 رأی
وحشت, مهیج
65,000 تومان
8 از 10
75 دقیقه
اتاق فرار سادیسم

اتاق فرار سادیسم

9.5
4 تا 6 نفر
1 رأی
وحشت
60,000 تومان
8 از 10
60 دقیقه
اتاق فرار 19

اتاق فرار 19

0
3 تا 7 نفر
0 رأی
35,000 تومان
7 از 10
60 دقیقه
اتاق فرار لالایی شیطان

اتاق فرار لالایی شیطان

0
4 تا 6 نفر
0 رأی
وحشت
70,000 تومان
9 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار مسافر روانی

اتاق فرار مسافر روانی

9.5
4 تا 6 نفر
1 رأی
تئاتر تعاملی, مهیج
60,000 تومان
8 از 10
60 دقیقه