اتاق فرار های شهر مشهد

8 مورد

اتاق فرار احضار

اتاق فرار احضار

0
4 تا 8 نفر
0 رأی
وحشت
100,000 تومان
8 از 10
80 دقیقه
اتاق فرار دخمه شوم

اتاق فرار دخمه شوم

0
4 تا 8 نفر
0 رأی
100,000 تومان
8 از 10
75 دقیقه
اتاق فرار گاوبازی در میدان مین

اتاق فرار گاوبازی در میدان مین

7.5
4 تا 8 نفر
1 رأی
وحشت, دلهره آور
100,000 تومان
8 از 10
60 دقیقه
اتاق فرار نجات فرمانده

اتاق فرار نجات فرمانده

0
4 تا 8 نفر
0 رأی
اکشن, جنگی, مهیج
100,000 تومان
8 از 10
75 دقیقه
اتاق فرار نفرین

اتاق فرار نفرین

0
4 تا 8 نفر
0 رأی
وحشت
100,000 تومان
8 از 10
75 دقیقه
اتاق فرار فرار از زندان

اتاق فرار فرار از زندان

0
4 تا 8 نفر
0 رأی
ماجراجویی, مهیج
100,000 تومان
8 از 10
60 دقیقه
اتاق فرار نبرد نرماندی

اتاق فرار نبرد نرماندی

0
4 تا 8 نفر
0 رأی
مهیج, معمایی
100,000 تومان
8 از 10
60 دقیقه
اتاق فرار فرار از زندان (مشهد)

اتاق فرار فرار از زندان (مشهد)

0
4 تا 6 نفر
0 رأی
اکشن, دلهره آور, مهیج
40,000 تومان
7 از 10
60 دقیقه