اتاق فرار های شهر کرمانشاه

12 مورد

اتاق فرار پنهان

اتاق فرار پنهان

0
4 تا 7 نفر
0 رأی
وحشت, دلهره آور, وهم آلود
100,000 تومان
8 از 10
75 دقیقه
اتاق فرار هیمیا

اتاق فرار هیمیا

0
4 تا 8 نفر
0 رأی
وحشت
135,000115,000 تومان
7 از 10
80 دقیقه
اتاق فرار یتیم خانه آناستازیا

اتاق فرار یتیم خانه آناستازیا

9.5
5 تا 10 نفر
2 رأی
وحشت
110,000 تومان
8 از 10
80 دقیقه
اتاق فرار آلزایمر

اتاق فرار آلزایمر

0
4 تا 8 نفر
0 رأی
وحشت, دلهره آور
100,000 تومان
8 از 10
75 دقیقه
اتاق فرار وهم

اتاق فرار وهم

0
0 تا 0 نفر
0 رأی
وحشت
100,00090,000 تومان
7 از 10
80 دقیقه
اتاق فرار راز 1920

اتاق فرار راز 1920

10
4 تا 7 نفر
1 رأی
اکشن, جنایی, دلهره آور
50,000 تومان
7 از 10
75 دقیقه
اتاق فرار مهمانپذیر

اتاق فرار مهمانپذیر

0
5 تا 7 نفر
0 رأی
وحشت
140,000120,000 تومان
8 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار کینه

اتاق فرار کینه

0
4 تا 8 نفر
0 رأی
وحشت, معمایی, وهم آلود
130,000100,000 تومان
8 از 10
60 دقیقه
اتاق فرار سیاه بخت

اتاق فرار سیاه بخت

0
4 تا 8 نفر
0 رأی
وحشت
100,000 تومان
8 از 10
60 دقیقه
اتاق فرار طلسم نحس

اتاق فرار طلسم نحس

0
4 تا 8 نفر
0 رأی
وحشت, رازآلود, معمایی
130,000100,000 تومان
8 از 10
60 دقیقه
اتاق فرار افسون

اتاق فرار افسون

0
4 تا 8 نفر
0 رأی
105,00095,000 تومان
8 از 10
75 دقیقه
اتاق فرار مثبت کاذب

اتاق فرار مثبت کاذب

0
4 تا 8 نفر
0 رأی
وحشت
100,000 تومان
8 از 10
90 دقیقه