اتاق فرار های شهر تهران

406 مورد

اتاق فرار روستای ناپاک

اتاق فرار روستای ناپاک

9.3
5 تا 10 نفر
373 رأی
وحشت
150,000120,000 تومان
9 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار منفی چهار

اتاق فرار منفی چهار

9.6
5 تا 7 نفر
846 رأی
وحشت
150,000140,000 تومان
8 از 10
110 دقیقه
اتاق فرار سر به نیستتبلیغات

اتاق فرار سر به نیست

9.8
4 تا 10 نفر
649 رأی
وحشت, تئاتر تعاملی, مهیج
150,000110,000 تومان
9 از 10
100 دقیقه
اتاق فرار ساختمان 80

اتاق فرار ساختمان 80

7
4 تا 8 نفر
22 رأی
وحشت, معمایی, دلهره آور
140,000120,000 تومان
9 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار خاموشی

اتاق فرار خاموشی

9.7
4 تا 12 نفر
325 رأی
وحشت, مهیج
150,000135,000 تومان
8 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار ماماچه

اتاق فرار ماماچه

9.6
4 تا 8 نفر
360 رأی
وحشت, تئاتر تعاملی
155,000135,000 تومان
8 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار شبی که صبح نشدتبلیغات

اتاق فرار شبی که صبح نشد

9.9
4 تا 9 نفر
11 رأی
وحشت, مهیج, تئاتر
150,000100,000 تومان
9 از 10
100 دقیقه
اتاق فرار پیشکش شیطان

اتاق فرار پیشکش شیطان

9.9
4 تا 8 نفر
704 رأی
وحشت, تئاتر تعاملی, دلهره آور
140,000120,000 تومان
9 از 10
85 دقیقه
اتاق فرار خوابگاه

اتاق فرار خوابگاه

9.3
5 تا 8 نفر
716 رأی
وحشت, درام
160,000140,000 تومان
8 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار وحشت قبر

اتاق فرار وحشت قبر

9.3
4 تا 8 نفر
654 رأی
وحشت
150,000110,000 تومان
8 از 10
60 دقیقه
اتاق فرار قمارتبلیغات

اتاق فرار قمار

9.9
4 تا 8 نفر
136 رأی
وحشت, دلهره آور
150,000120,000 تومان
9 از 10
100 دقیقه
اتاق فرار السا

اتاق فرار السا

9.4
4 تا 8 نفر
2570 رأی
وحشت
140,000110,000 تومان
8 از 10
75 دقیقه
اتاق فرار الرجیمتبلیغات

اتاق فرار الرجیم

9.4
4 تا 10 نفر
556 رأی
وحشت, دلهره آور, تئاتر تعاملی
200,000140,000 تومان
9 از 10
100 دقیقه
اتاق فرار تناقض

اتاق فرار تناقض

9.8
4 تا 10 نفر
78 رأی
وحشت, رازآلود, تئاتر تعاملی
150,000120,000 تومان
9 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار اشطباح (اشتباه)

اتاق فرار اشطباح (اشتباه)

9.8
4 تا 10 نفر
793 رأی
وحشت, تئاتر تعاملی, دلهره آور
160,000130,000 تومان
9 از 10
75 دقیقه
اتاق فرار خانواده کالینز

اتاق فرار خانواده کالینز

9.8
5 تا 10 نفر
482 رأی
وحشت, رازآلود, وهم آلود
160,000140,000 تومان
9 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار مغرم

اتاق فرار مغرم

9.9
4 تا 9 نفر
1159 رأی
وحشت, تئاتر تعاملی, کمدی
160,000130,000 تومان
9 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار مورفین

اتاق فرار مورفین

9.7
4 تا 8 نفر
651 رأی
وحشت, وهم آلود
160,000130,000 تومان
9 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار جاودانه

اتاق فرار جاودانه

9.7
4 تا 8 نفر
266 رأی
وحشت
140,000110,000 تومان
7 از 10
75 دقیقه
اتاق فرار (شمارش معکوس)نفرین ناخواسته

اتاق فرار (شمارش معکوس)نفرین ناخواسته

9.6
4 تا 8 نفر
558 رأی
وحشت, مهیج
180,000140,000 تومان
9 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار پیرزال

اتاق فرار پیرزال

9.6
4 تا 7 نفر
487 رأی
وحشت
140,000120,000 تومان
7 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار چشم سوم

اتاق فرار چشم سوم

10.0
4 تا 8 نفر
196 رأی
وحشت, وهم آلود, تئاتر تعاملی
180,000120,000 تومان
9 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار وادی السلام

اتاق فرار وادی السلام

9.7
4 تا 8 نفر
123 رأی
وحشت, وهم آلود, تئاتر
160,000120,000 تومان
9 از 10
75 دقیقه
اتاق فرار عمارت عزت الملوک

اتاق فرار عمارت عزت الملوک

9.6
4 تا 8 نفر
1369 رأی
وحشت, دلهره آور, مهیج
150,000110,000 تومان
8 از 10
75 دقیقه