پیشنهاد اتاق فرار های همه گروه‌ها

662 مورد

اتاق فرار جبن(ترس)
اتاق فرار جبن(ترس)
4 تا 8 نفر
840 رأی
وحشت, وهم آلود, تئاتر تعاملی
150,000140,000 تومان
9 از 10
70 دقیقه
اتاق فرار ارتکاب
اتاق فرار ارتکاب
5 تا 12 نفر
23 رأی
تئاتر تعاملی, مهیج, اکشن
180,000150,000 تومان
10 از 10
100 دقیقه
اتاق فرار ناگفته
اتاق فرار ناگفته
تبلیغات
4 تا 8 نفر
1116 رأی
وحشت, دلهره آور, جنایی
180,000150,000 تومان
9 از 10
100 دقیقه
اتاق فرار خاموشی
اتاق فرار خاموشی
4 تا 12 نفر
351 رأی
وحشت, مهیج
160,000140,000 تومان
8 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار اسارت
اتاق فرار اسارت
4 تا 8 نفر
261 رأی
وحشت
150,000120,000 تومان
9 از 10
80 دقیقه
اتاق فرار جزاء
اتاق فرار جزاء
4 تا 9 نفر
407 رأی
وحشت
170,000130,000 تومان
9 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار لاعلاج
اتاق فرار لاعلاج
تبلیغات
4 تا 9 نفر
161 رأی
وحشت, وهم آلود, تئاتر
180,000110,000 تومان
9 از 10
80 دقیقه
اتاق فرار فرشته مرگ
اتاق فرار فرشته مرگ
4 تا 8 نفر
297 رأی
وحشت, مهیج, تئاتر تعاملی
150,000120,000 تومان
8 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار نایب شیطان
اتاق فرار نایب شیطان
4 تا 8 نفر
50 رأی
وحشت, دلهره آور, وهم آلود
170,000130,000 تومان
8 از 10
80 دقیقه
اتاق فرار دارک لرد
اتاق فرار دارک لرد
4 تا 10 نفر
180 رأی
وحشت, تئاتر تعاملی, مهیج
140,000110,000 تومان
8 از 10
80 دقیقه
اتاق فرار مجمع سایه
اتاق فرار مجمع سایه
4 تا 10 نفر
239 رأی
مهیج, دلهره آور, تئاتر تعاملی
150,000130,000 تومان
9 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار نفرین یک عشق
اتاق فرار نفرین یک عشق
4 تا 10 نفر
117 رأی
وحشت, تئاتر تعاملی, درام
140,000110,000 تومان
8 از 10
80 دقیقه
اتاق فرار طاق خونی
اتاق فرار طاق خونی
4 تا 7 نفر
636 رأی
وحشت, دلهره آور, تئاتر تعاملی
150,000130,000 تومان
8 از 10
80 دقیقه
اتاق فرار شیطان صدا ندارد
اتاق فرار شیطان صدا ندارد
4 تا 9 نفر
169 رأی
وحشت, تئاتر تعاملی
140,000110,000 تومان
8 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار ویزارد(جادوگر)
اتاق فرار ویزارد(جادوگر)
4 تا 12 نفر
17 رأی
مهیج, وحشت
150,000110,000 تومان
7 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار منفی چهار
اتاق فرار منفی چهار
5 تا 7 نفر
911 رأی
وحشت
190,000150,000 تومان
8 از 10
100 دقیقه
اتاق فرار دیدن
اتاق فرار دیدن
4 تا 8 نفر
222 رأی
وحشت, تئاتر تعاملی, رازآلود
180,000140,000 تومان
10 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار خدمتکار شیطان
اتاق فرار خدمتکار شیطان
4 تا 8 نفر
143 رأی
مهیج, وحشت, دلهره آور
150,000120,000 تومان
8 از 10
80 دقیقه
اتاق فرار الرجیم
اتاق فرار الرجیم
تبلیغات
4 تا 10 نفر
659 رأی
وحشت, دلهره آور, تئاتر تعاملی
200,000140,000 تومان
9 از 10
100 دقیقه
اتاق فرار ابناء الجن
اتاق فرار ابناء الجن
تبلیغات
4 تا 12 نفر
623 رأی
وحشت, وهم آلود, دلهره آور
160,000130,000 تومان
9 از 10
80 دقیقه
اتاق فرار کارما
اتاق فرار کارما
تبلیغات
4 تا 10 نفر
353 رأی
وحشت
150,000130,000 تومان
9 از 10
75 دقیقه
اتاق فرار بی خوابی
اتاق فرار بی خوابی
4 تا 8 نفر
216 رأی
وحشت
150,00060,000 تومان
8 از 10
80 دقیقه
اتاق فرار خاتون
اتاق فرار خاتون
5 تا 8 نفر
387 رأی
وحشت, دلهره آور, تئاتر تعاملی
150,000120,000 تومان
9 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار سم (سُم) (som)
اتاق فرار سم (سُم) (som)
4 تا 8 نفر
40 رأی
وحشت, دلهره آور
170,000120,000 تومان
8 از 10
90 دقیقه