اپ تایم‌فورفان رو

اتاق فرار تهرانپارس

65 مورد

اتاق فرار مک کامی 2
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-10 نفر

 • زمان

  زمان

  100 دقیقه

 • وحشت, مهیج, دلهره آور
  تهران، تهرانپارس

  (100) رای

  9.8
  امروز پُرِ!
  امروز پُرِ!

  قیمت برای هر نفر

  (31٪ تخفیف)

  260,000180,000تومان
  اتاق فرار پاپ جن گیر
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  5-12 نفر

 • زمان

  زمان

  100 دقیقه

 • وحشت, مهیج, تئاتر تعاملی
  تهران، تهرانپارس

  (490) رای

  9.7
  امروز پُرِ!
  امروز پُرِ!

  قیمت برای هر نفر

  (28٪ تخفیف)

  250,000180,000تومان
  اتاق فرار پرفیوم
 • سختی

  سختی

  10 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-10 نفر

 • زمان

  زمان

  100 دقیقه

 • وحشت, دلهره آور, رازآلود
  تهران، تهرانپارس

  (62) رای

  9.9
  امروز پُرِ!
  امروز پُرِ!

  قیمت برای هر نفر

  (40٪ تخفیف)

  300,000180,000تومان
  اتاق فرار آینه
 • سختی

  سختی

  10 از 10

 • نفرات

  نفرات

  5-8 نفر

 • زمان

  زمان

  90 دقیقه

 • اتاق فرار آینه

  سطح پلاتینیوم
  سطح پلاتینیوم
  وحشت, تئاتر تعاملی, وهم آلود
  تهران، تهرانپارس

  (148) رای

  9.9
  امروز پُرِ!
  امروز پُرِ!

  قیمت برای هر نفر

  (37٪ تخفیف)

  300,000190,000تومان
  اتاق فرار گنگ ( gong )
 • سختی

  سختی

  9 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-10 نفر

 • زمان

  زمان

  90 دقیقه

 • اتاق فرار گنگ ( gong )

  سطح پلاتینیوم
  سطح پلاتینیوم
  وحشت, مهیج, ماجراجویی
  تهران، تهرانپارس

  (75) رای

  9.8
  امروز پُرِ!
  امروز پُرِ!

  قیمت برای هر نفر

  (25٪ تخفیف)

  320,000240,000تومان
  اتاق فرار محدودیت صفر
 • سختی

  سختی

  10 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-8 نفر

 • زمان

  زمان

  85 دقیقه

 • وحشت, دلهره آور, تئاتر تعاملی
  تهران، تهرانپارس

  (639) رای

  9.6
  امروز پُرِ!
  امروز پُرِ!

  قیمت برای هر نفر

  (21٪ تخفیف)

  290,000230,000تومان
  اتاق فرار جهود
 • سختی

  سختی

  9 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-8 نفر

 • زمان

  زمان

  100 دقیقه

 • وحشت, تئاتر تعاملی
  تهران، تهرانپارس

  (406) رای

  9.5
  شگفت‌انگیز
  شگفت‌انگیز
  امروز پُرِ!
  امروز پُرِ!

  قیمت برای هر نفر

  (54٪ تخفیف)

  240,000110,000تومان
  اتاق فرار میراث(قصر جن زده)
 • سختی

  سختی

  9 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-10 نفر

 • زمان

  زمان

  90 دقیقه

 • وحشت, تئاتر تعاملی, رازآلود
  تهران، تهرانپارس

  (937) رای

  9.4
  امروز پُرِ!
  امروز پُرِ!

  قیمت برای هر نفر

  (18٪ تخفیف)

  220,000180,000تومان
  اتاق فرار هتل لستر
 • سختی

  سختی

  9 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-10 نفر

 • زمان

  زمان

  90 دقیقه

 • وحشت, دلهره آور, تئاتر تعاملی
  تهران، تهرانپارس

  (51) رای

  9.0
  1 سانس خالی
  1 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  (10٪ تخفیف)

  200,000180,000تومان
  اتاق فرار ارتش اجنه
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-12 نفر

 • زمان

  زمان

  140 دقیقه

 • وحشت, دلهره آور, تئاتر تعاملی
  تهران، تهرانپارس

  (161) رای

  9.7
  امروز پُرِ!
  امروز پُرِ!

  قیمت برای هر نفر

  (8٪ تخفیف)

  260,000240,000تومان
  اتاق فرار رخنه
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-8 نفر

 • زمان

  زمان

  75 دقیقه

 • درام, وحشت
  تهران، تهرانپارس

  (984) رای

  9.7
  3 سانس خالی
  3 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  (24٪ تخفیف)

  250,000190,000تومان
  اتاق فرار دجال
 • سختی

  سختی

  10 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-12 نفر

 • زمان

  زمان

  100 دقیقه

 • وحشت, دلهره آور, تئاتر تعاملی
  تهران، تهرانپارس

  (103) رای

  9.9
  امروز پُرِ!
  امروز پُرِ!

  قیمت برای هر نفر

  (43٪ تخفیف)

  280,000160,000تومان
  اتاق فرار خفته
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-10 نفر

 • زمان

  زمان

  100 دقیقه

 • وحشت, وهم آلود, تئاتر تعاملی
  تهران، تهرانپارس

  (13) رای

  9.9
  امروز پُرِ!
  امروز پُرِ!

  قیمت برای هر نفر

  (20٪ تخفیف)

  250,000200,000تومان
  اتاق فرار خانه پدری
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-9 نفر

 • زمان

  زمان

  90 دقیقه

 • وحشت, دلهره آور
  تهران، تهرانپارس

  (183) رای

  9.5
  2 سانس خالی
  2 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  (22٪ تخفیف)

  230,000180,000تومان
  اتاق فرار ایلیگال
 • سختی

  سختی

  9 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-10 نفر

 • زمان

  زمان

  90 دقیقه

 • وحشت, دلهره آور, تئاتر تعاملی
  تهران، تهرانپارس

  (177) رای

  9.1
  1 سانس خالی
  1 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  (10٪ تخفیف)

  200,000180,000تومان
  اتاق فرار نبش قبر
 • سختی

  سختی

  9 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-8 نفر

 • زمان

  زمان

  60 دقیقه

 • وحشت, دلهره آور
  تهران، تهرانپارس

  (134) رای

  7.6
  3 سانس خالی
  3 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  (39٪ تخفیف)

  180,000110,000تومان
  اتاق فرار نفرین شیطان
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-8 نفر

 • زمان

  زمان

  100 دقیقه

 • دلهره آور, تئاتر, وحشت
  تهران، تهرانپارس

  (112) رای

  9.0
  3 سانس خالی
  3 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  (33٪ تخفیف)

  240,000160,000تومان
  اتاق فرار خط خون
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-12 نفر

 • زمان

  زمان

  100 دقیقه

 • اتاق فرار خط خون

  سطح نقره‌ای
  سطح نقره‌ای
  وحشت, تئاتر تعاملی
  تهران، تهرانپارس

  (169) رای

  8.9
  2 سانس خالی
  2 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  (33٪ تخفیف)

  210,000140,000تومان
  اتاق فرار فراموشی
 • سختی

  سختی

  10 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-10 نفر

 • زمان

  زمان

  90 دقیقه

 • اتاق فرار فراموشی

  سطح استاندارد
  سطح استاندارد
  وحشت, دلهره آور, تئاتر
  تهران، تهرانپارس

  (649) رای

  9.4
  2 سانس خالی
  2 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  (36٪ تخفیف)

  280,000180,000تومان
  اتاق فرار مردگان
 • سختی

  سختی

  7 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-10 نفر

 • زمان

  زمان

  90 دقیقه

 • وحشت
  تهران، تهرانپارس

  (105) رای

  8.9
  2 سانس خالی
  2 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  (10٪ تخفیف)

  200,000180,000تومان
  اتاق فرار موزه وارانسی(بازگشت)
 • سختی

  سختی

  10 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-6 نفر

 • زمان

  زمان

  80 دقیقه

 • دلهره آور, تئاتر تعاملی, تخیلی
  تهران، تهرانپارس

  (0) رای

  0
  1 سانس خالی
  1 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  (24٪ تخفیف)

  250,000190,000تومان
  اتاق فرار شیطان صدا ندارد
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-9 نفر

 • زمان

  زمان

  90 دقیقه

 • وحشت, تئاتر تعاملی
  تهران، تهرانپارس

  (193) رای

  9.2
  2 سانس خالی
  2 سانس خالی

  قیمت برای هر نفر

  (22٪ تخفیف)

  230,000180,000تومان
  اتاق فرار جزاء
 • سختی

  سختی

  9 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-9 نفر

 • زمان

  زمان

  90 دقیقه

 • وحشت
  تهران، تهرانپارس

  (731) رای

  9.5

  قیمت برای هر نفر

  (20٪ تخفیف)

  250,000200,000تومان
  اتاق فرار مه
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-8 نفر

 • زمان

  زمان

  60 دقیقه

 • وحشت
  تهران، تهرانپارس

  (250) رای

  9.3

  قیمت برای هر نفر

  70,000تومان
  اتاق فرار قتل در هالووین
 • سختی

  سختی

  6 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-7 نفر

 • زمان

  زمان

  60 دقیقه

 • وحشت
  تهران، تهرانپارس

  (18) رای

  8.1

  قیمت برای هر نفر

  (20٪ تخفیف)

  50,00040,000تومان
  اتاق فرار حصار
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-7 نفر

 • زمان

  زمان

  75 دقیقه

 • وحشت
  تهران، تهرانپارس

  (102) رای

  9.1

  قیمت برای هر نفر

  (14٪ تخفیف)

  70,00060,000تومان
  اتاق فرار ارث ناخواسته
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-8 نفر

 • زمان

  زمان

  90 دقیقه

 • وحشت
  تهران، تهرانپارس

  (20) رای

  8.0

  قیمت برای هر نفر

  45,000تومان
  اتاق فرار آمازون
 • سختی

  سختی

  7 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-7 نفر

 • زمان

  زمان

  60 دقیقه

 • معمایی
  تهران، بین فلکه اول و دوم تهرانپارس

  (1) رای

  2.3

  قیمت برای هر نفر

  50,000تومان
  اتاق فرار آخرین تقاص
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-8 نفر

 • زمان

  زمان

  90 دقیقه

 • وحشت
  تهران، تهرانپارس

  (1246) رای

  9.6

  قیمت برای هر نفر

  (40٪ تخفیف)

  250,000150,000تومان
  اتاق فرار نفرت
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-8 نفر

 • زمان

  زمان

  75 دقیقه

 • وحشت
  تهران، تهرانپارس

  (16) رای

  9.1

  قیمت برای هر نفر

  (22٪ تخفیف)

  90,00070,000تومان
  اتاق فرار سردخانه
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-7 نفر

 • زمان

  زمان

  90 دقیقه

 • وحشت
  تهران، تهرانپارس

  (52) رای

  8.3

  قیمت برای هر نفر

  (20٪ تخفیف)

  100,00080,000تومان
  اتاق فرار هویت
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-8 نفر

 • زمان

  زمان

  80 دقیقه

 • اتاق فرار هویت

  سطح استاندارد
  سطح استاندارد
  وحشت, تئاتر تعاملی
  تهران، تهرانپارس

  (279) رای

  9.4

  قیمت برای هر نفر

  (20٪ تخفیف)

  150,000120,000تومان
  اتاق فرار نفس نکش
 • سختی

  سختی

  7 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-6 نفر

 • زمان

  زمان

  70 دقیقه

 • وحشت
  تهران، تهرانپارس

  (63) رای

  9.3

  قیمت برای هر نفر

  100,000تومان
  اتاق فرار پادزهر سمی
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-7 نفر

 • زمان

  زمان

  70 دقیقه

 • وحشت
  تهران، تهرانپارس

  (191) رای

  9.6

  قیمت برای هر نفر

  (38٪ تخفیف)

  80,00050,000تومان
  اتاق فرار بازی مرکب
 • سختی

  سختی

  9 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-6 نفر

 • زمان

  زمان

  75 دقیقه

 • مهیج, ماجراجویی
  تهران، تهرانپارس

  (38) رای

  7.7

  قیمت برای هر نفر

  (40٪ تخفیف)

  150,00090,000تومان
  اتاق فرار جهش
 • سختی

  سختی

  7 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-8 نفر

 • زمان

  زمان

  60 دقیقه

 • وحشت, مهیج
  تهران، تهرانپارس

  (3) رای

  8.8

  قیمت برای هر نفر

  45,000تومان
  اتاق فرار تیمارستان
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-8 نفر

 • زمان

  زمان

  60 دقیقه

 • وحشت
  تهران، تهرانپارس

  (18) رای

  8.1

  قیمت برای هر نفر

  (14٪ تخفیف)

  70,00060,000تومان
  اتاق فرار خط مرگ
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-8 نفر

 • زمان

  زمان

  90 دقیقه

 • وحشت
  تهران، تهرانپارس

  (2) رای

  10

  قیمت برای هر نفر

  (28٪ تخفیف)

  60,00043,000تومان
  اتاق فرار تبرئه
 • سختی

  سختی

  9 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-7 نفر

 • زمان

  زمان

  70 دقیقه

 • وحشت
  تهران، تهرانپارس

  (854) رای

  9.8

  قیمت برای هر نفر

  (11٪ تخفیف)

  90,00080,000تومان
  اتاق فرار آگهی مرگ
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-8 نفر

 • زمان

  زمان

  70 دقیقه

 • وحشت, معمایی
  تهران، تهرانپارس

  (15) رای

  7.5

  قیمت برای هر نفر

  (27٪ تخفیف)

  75,00055,000تومان
  اتاق فرار گردانه مرگ
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-9 نفر

 • زمان

  زمان

  80 دقیقه

 • اتاق فرار گردانه مرگ

  سطح استاندارد
  سطح استاندارد
  معمایی, وحشت
  تهران، تهرانپارس

  (58) رای

  8.1

  قیمت برای هر نفر

  (9٪ تخفیف)

  110,000100,000تومان
  اتاق فرار هتل متروکه
 • سختی

  سختی

  9 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-10 نفر

 • زمان

  زمان

  90 دقیقه

 • وحشت
  تهران، تهرانپارس

  (425) رای

  9.5

  قیمت برای هر نفر

  (13٪ تخفیف)

  150,000130,000تومان
  اتاق فرار خوابگر
 • سختی

  سختی

  9 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-6 نفر

 • زمان

  زمان

  90 دقیقه

 • وحشت, مهیج, تئاتر
  تهران، تهرانپارس

  (212) رای

  9.3

  قیمت برای هر نفر

  (10٪ تخفیف)

  100,00090,000تومان
  اتاق فرار گورستان
 • سختی

  سختی

  8 از 10

 • نفرات

  نفرات

  4-9 نفر

 • زمان

  زمان

  80 دقیقه

 • وحشت, رازآلود
  تهران، تهرانپارس

  (58) رای

  9.5

  قیمت برای هر نفر

  (21٪ تخفیف)

  140,000110,000تومان