اتاق فرار های تئاتر تعاملی

144 مورد

اتاق فرار جبن(ترس)
اتاق فرار جبن(ترس)
4 تا 8 نفر
840 رأی
وحشت, وهم آلود, تئاتر تعاملی
150,000140,000 تومان
9 از 10
70 دقیقه
اتاق فرار دیدن
اتاق فرار دیدن
4 تا 8 نفر
222 رأی
وحشت, تئاتر تعاملی, رازآلود
180,000140,000 تومان
10 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار الرجیم
اتاق فرار الرجیم
تبلیغات
4 تا 10 نفر
659 رأی
وحشت, دلهره آور, تئاتر تعاملی
200,000140,000 تومان
9 از 10
100 دقیقه
اتاق فرار خاتون
اتاق فرار خاتون
5 تا 8 نفر
387 رأی
وحشت, دلهره آور, تئاتر تعاملی
150,000120,000 تومان
9 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار اشطباح (اشتباه)
اتاق فرار اشطباح (اشتباه)
4 تا 10 نفر
839 رأی
وحشت, تئاتر تعاملی, دلهره آور
180,000140,000 تومان
9 از 10
75 دقیقه
اتاق فرار وینچستر
اتاق فرار وینچستر
4 تا 12 نفر
43 رأی
تئاتر تعاملی, وحشت, مهیج
150,000135,000 تومان
9 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار ارتکاب
اتاق فرار ارتکاب
5 تا 12 نفر
23 رأی
تئاتر تعاملی, مهیج, اکشن
180,000150,000 تومان
10 از 10
100 دقیقه
اتاق فرار سر به نیست
اتاق فرار سر به نیست
4 تا 10 نفر
749 رأی
وحشت, تئاتر تعاملی, مهیج
150,000120,000 تومان
9 از 10
100 دقیقه
اتاق فرار جاسوس (spy)
اتاق فرار جاسوس (spy)
4 تا 8 نفر
37 رأی
تئاتر تعاملی, مهیج, دلهره آور
160,000140,000 تومان
8 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار پیشکش شیطان
اتاق فرار پیشکش شیطان
4 تا 8 نفر
733 رأی
وحشت, تئاتر تعاملی, دلهره آور
160,000140,000 تومان
9 از 10
85 دقیقه
اتاق فرار ماماچه
اتاق فرار ماماچه
4 تا 8 نفر
376 رأی
وحشت, تئاتر تعاملی
160,000140,000 تومان
8 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار چشم سوم
اتاق فرار چشم سوم
4 تا 8 نفر
223 رأی
وحشت, وهم آلود, تئاتر تعاملی
190,000140,000 تومان
9 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار جهود
اتاق فرار جهود
4 تا 12 نفر
30 رأی
وحشت, تئاتر تعاملی, وهم آلود
140,000120,000 تومان
9 از 10
100 دقیقه
اتاق فرار تا سپیده دم
اتاق فرار تا سپیده دم
4 تا 9 نفر
61 رأی
وحشت, تئاتر تعاملی, مهیج
175,000140,000 تومان
8 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار شینیگامی
اتاق فرار شینیگامی
تبلیغات
4 تا 9 نفر
36 رأی
دلهره آور, تئاتر تعاملی, وحشت
160,000130,000 تومان
9 از 10
75 دقیقه
اتاق فرار دیوانه باهوش
اتاق فرار دیوانه باهوش
5 تا 8 نفر
455 رأی
وحشت, مهیج, تئاتر تعاملی
180,000130,000 تومان
9 از 10
100 دقیقه
اتاق فرار اکتشاف
اتاق فرار اکتشاف
4 تا 8 نفر
71 رأی
تئاتر تعاملی, وحشت, دلهره آور
150,000130,000 تومان
8 از 10
80 دقیقه
اتاق فرار روز هفتم
اتاق فرار روز هفتم
5 تا 10 نفر
47 رأی
وحشت, تئاتر تعاملی, دلهره آور
150,000130,000 تومان
9 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار نفرین جن
اتاق فرار نفرین جن
تبلیغات
4 تا 12 نفر
54 رأی
وحشت, دلهره آور, تئاتر تعاملی
190,000180,000 تومان
8 از 10
140 دقیقه
اتاق فرار فرشته مرگ
اتاق فرار فرشته مرگ
4 تا 8 نفر
297 رأی
وحشت, مهیج, تئاتر تعاملی
150,000120,000 تومان
8 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار مغرم
اتاق فرار مغرم
4 تا 9 نفر
1198 رأی
وحشت, تئاتر تعاملی, کمدی
160,000130,000 تومان
9 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار بنت
اتاق فرار بنت
4 تا 10 نفر
172 رأی
وحشت, تئاتر تعاملی, مهیج
150,000120,000 تومان
9 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار ویسر (ساختمان ویسر)
اتاق فرار ویسر (ساختمان ویسر)
4 تا 10 نفر
337 رأی
وحشت, تئاتر تعاملی
160,000120,000 تومان
9 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار تناقض
اتاق فرار تناقض
4 تا 10 نفر
142 رأی
وحشت, رازآلود, تئاتر تعاملی
150,000130,000 تومان
9 از 10
90 دقیقه