اتاق فرار کشتار

ژانر ژانر: تئاتر تعاملی, دلهره آور, وحشت
difficulty درجه سختی: 9 از 10
players تعداد نفرات: 8 تا 8 نفر
time مدت زمان بازی: 70 دقیقه
price مبلغ بازی: 120,000 تومان برای هر نفر
provider ارائه دهنده: darkweeb
booking رزرو آنلاین:
phone شماره تماس:
address آدرس:
کرج, فردیس
قریشی شمالی تقاطع 37 مولوی .
ثبت نظر