اتاق فرار های اکشن

25 مورد

اتاق فرار Money heist (سرقت پول)
اتاق فرار Money heist (سرقت پول)
4 تا 6 نفر
147 رأی
مهیج, جنایی, اکشن
150,000 تومان
8 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار ارتکاب
اتاق فرار ارتکاب
5 تا 12 نفر
23 رأی
تئاتر تعاملی, مهیج, اکشن
180,000150,000 تومان
10 از 10
100 دقیقه
اتاق فرار سوبیبور (SOBIBOR)
اتاق فرار سوبیبور (SOBIBOR)
4 تا 8 نفر
52 رأی
اکشن, وحشت, تئاتر تعاملی
150,000110,000 تومان
8 از 10
100 دقیقه
اتاق فرار شکنجه گاه زامبی
اتاق فرار شکنجه گاه زامبی
4 تا 10 نفر
161 رأی
اکشن, وحشت, مهیج
180,000 تومان
9 از 10
100 دقیقه
اتاق فرار شیوع ناشناخته
اتاق فرار شیوع ناشناخته
تبلیغات
4 تا 8 نفر
24 رأی
وحشت, مهیج, اکشن
150,000100,000 تومان
8 از 10
70 دقیقه
اتاق فرار شیاطین تاریکی
اتاق فرار شیاطین تاریکی
4 تا 8 نفر
164 رأی
وحشت, اکشن, مهیج
140,000120,000 تومان
8 از 10
75 دقیقه
اتاق فرار مونیخ
اتاق فرار مونیخ
5 تا 12 نفر
30 رأی
مهیج, وحشت, اکشن
150,000 تومان
7 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار فرار از آلکاتراز (اهواز)
اتاق فرار فرار از آلکاتراز (اهواز)
4 تا 6 نفر
2 رأی
اکشن, وحشت, مهیج
35,000 تومان
7 از 10
65 دقیقه
اتاق فرار راز 1920
اتاق فرار راز 1920
4 تا 7 نفر
1 رأی
اکشن, جنایی, دلهره آور
50,000 تومان
7 از 10
75 دقیقه
اتاق فرار کابالا
اتاق فرار کابالا
4 تا 8 نفر
124 رأی
وحشت, اکشن, تئاتر تعاملی
140,000120,000 تومان
9 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار گنجینه سرزمین گمشده
اتاق فرار گنجینه سرزمین گمشده
4 تا 6 نفر
1 رأی
اکشن, تاریخی, مهیج
85,000 تومان
8 از 10
60 دقیقه
اتاق فرار منطقه مردگان
اتاق فرار منطقه مردگان
4 تا 8 نفر
2 رأی
اکشن, تخیلی, وحشت
60,000 تومان
7 از 10
60 دقیقه
اتاق فرار ساواک
اتاق فرار ساواک
4 تا 7 نفر
1 رأی
اکشن
37,000 تومان
7 از 10
80 دقیقه
اتاق فرار جوکر
اتاق فرار جوکر
4 تا 6 نفر
9 رأی
مهیج, اکشن
150,000120,000 تومان
8 از 10
60 دقیقه
اتاق فرار تنگه ابوقريب
اتاق فرار تنگه ابوقريب
4 تا 12 نفر
29 رأی
دلهره آور, اکشن, جنگی
550,000450,000 تومان
9 از 10
75 دقیقه
اتاق فرار فرار از زندان (مشهد)
اتاق فرار فرار از زندان (مشهد)
4 تا 6 نفر
0 رأی
اکشن, دلهره آور, مهیج
40,000 تومان
7 از 10
60 دقیقه
اتاق فرار راز سکوت
اتاق فرار راز سکوت
4 تا 8 نفر
0 رأی
معمایی, اکشن, تاریخی
150,000 تومان
8 از 10
110 دقیقه
اتاق فرار پدر خوانده
اتاق فرار پدر خوانده
4 تا 8 نفر
0 رأی
اکشن, جنایی
100,000 تومان
8 از 10
75 دقیقه
اتاق فرار نجات فرمانده
اتاق فرار نجات فرمانده
4 تا 8 نفر
0 رأی
اکشن, جنگی, مهیج
100,000 تومان
8 از 10
75 دقیقه
اتاق فرار متل ایکس
اتاق فرار متل ایکس
4 تا 7 نفر
0 رأی
اکشن
60,000 تومان
7 از 10
70 دقیقه
اتاق فرار گروگان
اتاق فرار گروگان
4 تا 8 نفر
0 رأی
اکشن, معمایی
90,00080,000 تومان
8 از 10
60 دقیقه
اتاق فرار تونل
اتاق فرار تونل
4 تا 10 نفر
6 رأی
اکشن, تئاتر تعاملی
140,000130,000 تومان
9 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار ردپا
اتاق فرار ردپا
4 تا 6 نفر
0 رأی
اکشن, دلهره آور
60,000 تومان
7 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار گذر حاج زینل
اتاق فرار گذر حاج زینل
4 تا 6 نفر
0 رأی
معمایی, اکشن
100,000 تومان
8 از 10
90 دقیقه