اتاق فرار های شهر چالوس

4 مورد

اتاق فرار متل بوداپست

اتاق فرار متل بوداپست

0
4 تا 8 نفر
0 رأی
فانتزی, معمایی
100,000 تومان
8 از 10
75 دقیقه
اتاق فرار برزخ

اتاق فرار برزخ

0
4 تا 8 نفر
0 رأی
100,000 تومان
8 از 10
75 دقیقه
اتاق فرار فراراز مدرسه

اتاق فرار فراراز مدرسه

0
4 تا 8 نفر
0 رأی
معمایی
100,000 تومان
8 از 10
75 دقیقه
اتاق فرار سرقت از بانک ۱

اتاق فرار سرقت از بانک ۱

0
4 تا 8 نفر
0 رأی
دلهره آور, معمایی
100,000 تومان
8 از 10
75 دقیقه