اتاق فرار های شهر تبریز

5 مورد

اتاق فرار شرلوک

اتاق فرار شرلوک

0
4 تا 8 نفر
0 رأی
کارآگاهی
70,000 تومان
8 از 10
60 دقیقه
اتاق فرار شکنجه

اتاق فرار شکنجه

0
2 تا 4 نفر
0 رأی
معمایی
60,000 تومان
8 از 10
60 دقیقه
اتاق فرار جراح دیوانه

اتاق فرار جراح دیوانه

0
4 تا 8 نفر
0 رأی
وحشت
60,000 تومان
8 از 10
60 دقیقه
اتاق فرار گروگان

اتاق فرار گروگان

0
4 تا 8 نفر
0 رأی
اکشن, معمایی
60,000 تومان
8 از 10
60 دقیقه
اتاق فرار سرقت از بانک

اتاق فرار سرقت از بانک

0
4 تا 8 نفر
0 رأی
معمایی
60,000 تومان
8 از 10
60 دقیقه