اتاق فرار های شهر تبریز

5 مورد

اتاق فرار شرلوک
اتاق فرار شرلوک
4 تا 8 نفر
0 رأی
کارآگاهی
70,000 تومان
8 از 10
60 دقیقه
اتاق فرار جراح دیوانه
اتاق فرار جراح دیوانه
4 تا 8 نفر
0 رأی
وحشت
60,000 تومان
8 از 10
60 دقیقه
اتاق فرار سرقت از بانک
اتاق فرار سرقت از بانک
4 تا 8 نفر
0 رأی
معمایی
60,000 تومان
8 از 10
60 دقیقه
اتاق فرار گروگان
اتاق فرار گروگان
4 تا 8 نفر
0 رأی
اکشن, معمایی
60,000 تومان
8 از 10
60 دقیقه
اتاق فرار شکنجه
اتاق فرار شکنجه
2 تا 4 نفر
0 رأی
معمایی
60,000 تومان
8 از 10
60 دقیقه