اتاق فرار های شهر کاشان

2 مورد

اتاق فرار آمرزش

اتاق فرار آمرزش

10
5 تا 12 نفر
10 رأی
وحشت, تئاتر, مهیج
140,00090,000 تومان
8 از 10
60 دقیقه
اتاق فرار شب پنجه

اتاق فرار شب پنجه

0
12 تا 12 نفر
0 رأی
تئاتر تعاملی, دلهره آور, وحشت
120,000110,000 تومان
8 از 10
70 دقیقه