اتاق فرار های تئاتر

19 مورد

اتاق فرار اغراض
اتاق فرار اغراض
تبلیغات
4 تا 10 نفر
97 رأی
وحشت, معمایی, تئاتر
150,000130,000 تومان
10 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار شبی که صبح نشد
اتاق فرار شبی که صبح نشد
تبلیغات
4 تا 9 نفر
91 رأی
وحشت, مهیج, تئاتر
150,000110,000 تومان
9 از 10
100 دقیقه
اتاق فرار لاعلاج
اتاق فرار لاعلاج
تبلیغات
4 تا 9 نفر
161 رأی
وحشت, وهم آلود, تئاتر
180,000110,000 تومان
9 از 10
80 دقیقه
اتاق فرار وادی السلام
اتاق فرار وادی السلام
4 تا 8 نفر
154 رأی
وحشت, وهم آلود, تئاتر
160,000120,000 تومان
9 از 10
75 دقیقه
اتاق فرار جدایی
اتاق فرار جدایی
4 تا 10 نفر
188 رأی
وحشت, تئاتر, مهیج
150,000130,000 تومان
8 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار نفوذ شیطان
اتاق فرار نفوذ شیطان
4 تا 10 نفر
36 رأی
وحشت, تئاتر, دلهره آور
150,000140,000 تومان
8 از 10
100 دقیقه
اتاق فرار لاقیس
اتاق فرار لاقیس
4 تا 9 نفر
94 رأی
وحشت, تئاتر
130,000100,000 تومان
8 از 10
60 دقیقه
اتاق فرار خوابگر
اتاق فرار خوابگر
4 تا 6 نفر
212 رأی
وحشت, مهیج, تئاتر
100,00090,000 تومان
9 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار حسادت
اتاق فرار حسادت
4 تا 12 نفر
368 رأی
تئاتر, وحشت, دلهره آور
150,000120,000 تومان
10 از 10
100 دقیقه
اتاق فرار ناپدید شده
اتاق فرار ناپدید شده
4 تا 10 نفر
24 رأی
وحشت, مهیج, تئاتر
160,000120,000 تومان
9 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار خونه مومی
اتاق فرار خونه مومی
4 تا 12 نفر
9 رأی
وحشت, دلهره آور, تئاتر
150,000130,000 تومان
9 از 10
100 دقیقه
اتاق فرار بلوا
اتاق فرار بلوا
5 تا 12 نفر
2 رأی
وحشت, تئاتر, مهیج
150,000 تومان
8 از 10
100 دقیقه
اتاق فرار ناقوس
اتاق فرار ناقوس
4 تا 8 نفر
566 رأی
وحشت, تئاتر
150,000130,000 تومان
8 از 10
70 دقیقه
اتاق فرار پریزاد
اتاق فرار پریزاد
4 تا 8 نفر
235 رأی
وحشت, تئاتر, کمدی
130,000110,000 تومان
9 از 10
100 دقیقه
اتاق فرار تلقین
اتاق فرار تلقین
4 تا 6 نفر
192 رأی
تئاتر, وحشت, رازآلود
120,00054,000 تومان
8 از 10
70 دقیقه
اتاق فرار طلسم شوم
اتاق فرار طلسم شوم
4 تا 12 نفر
279 رأی
وحشت, مهیج, تئاتر
80,00070,000 تومان
9 از 10
90 دقیقه
اتاق فرار آمرزش
اتاق فرار آمرزش
5 تا 12 نفر
10 رأی
وحشت, تئاتر, مهیج
140,00090,000 تومان
8 از 10
60 دقیقه
اتاق فرار رمال
اتاق فرار رمال
4 تا 8 نفر
470 رأی
وحشت, تئاتر, مهیج
100,000 تومان
8 از 10
70 دقیقه
اتاق فرار سریال شکارچی ۱ (هلنا)
اتاق فرار سریال شکارچی ۱ (هلنا)
4 تا 8 نفر
67 رأی
وحشت, تئاتر
120,000100,000 تومان
8 از 10
75 دقیقه