امتیاز به اتاق فرار قاتل سریالی
در صورتی که این بازی را انجام داده اید٬ لطفا نظر و امتیاز خود را درباره آن ثبت نمایید:
پیش درآمد:
10 از 10
طراحی دکور:
10 از 10
فضاسازی:
10 از 10
طراحی معما:
10 از 10
سرگرمی:
10 از 10
برخورد پرسنل:
10 از 10
نظر شما: